Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 16:6

माकेडोनियाकी थोक्‍ला पावलकी ज्‍यल्‍का थोङ्‍गुप

6ती पेला एशियाकी लुङ्‍बाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा खोकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कि माच्‍यिवु तप्‍की तिवा फ्रिगिया ताङ गलातिया नेवा गाल्‍सुङ।