Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 18:27

27तमा ती ज्‍युक्‍ला अपोल्‍लोस अखैयाकी दासाला डोप नो क्‍यासिमा तेपा कितुप मीतिवी तीला ते डोपला टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। तमा अखैयाला वोतुप लोमातिवाला “अपोल्‍लोसला ल्‍यामो क्‍यान दाल्‍जा किटे की।” सिनी तिवी यिकी टिनी ताङ्‍सुङ। तेसुर अपोल्‍लोस अखैयाला लेप्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी कटिन थोप्‍नी तेपा क्‍यावुतिवाला दाल्‍जा किटे क्‍यासुङ।