Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 2:33

33ती येशूला कोन्‍छ्‍योककी खोकी यावी थाकाला छासे ताङ्‍देन वोतुप ठीकी खला ज्‍याक नाङ्‍सुङ। तमा खोकी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप थु चाङ्‍मा ति येशूला थोप्‍नी ती ति ङ्‍यिरा पर्ला तङ नाङ्‍सुङ। ती ताम्‍ङे ति तन्‍दा ख्‍यिरा थोङ्‍गुप ताङ थोयी वे।