Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 2:47

47कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिनोक। तमा तेरी मीतिवी तिवाला ल्‍यामु सिनोक। दिक्‍पा ने थरुपतिवाला ति कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिमी टेङ फेल्‍नी डो ज्‍यिकिनोक।