Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 2:5

5ती पेला जम्‍बुलिङकी तेरी लुङ्‍बा लुङ्‍बा नेसुर कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप यहूदीतिवा साङ ती तुछ्‍येनकी थोक्‍ला यरूशलेमला वानोक।