Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 3:14

14खो ति चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु यिन्‍सिनाङ खोला ख्‍यिरा गा माक्‍यानी मी शेन्‍बा यीला के पिताङ तोङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।