Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 3:9

9तमा ती मी थेङ्‍बा ति लानी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन युकुप ति मीतिवा तेरीकी थोङ्‍सुङ।