Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 4

पत्रुस ताङ यूहन्‍ना ठिम्‍खाङला क्‍यलुप

1पत्रुस ताङ यूहन्‍ना मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक कियी वोतुप पेला कोङ्‍यारतिवा ताङ यहूदी ल्‍हङाङकी मी छ्‍ये ताङ सदुकीतिवा तिवी चाला वानोक। 2पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी येशू टुङ्‍नी ङोसु लावु यिन सिरुप ताम्‍ङे ति मीतिवाला लोपिन ताङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोनी तिवाला ङ्‍यिर्मु लानोक। 3तमा तिवी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला जिम्‍नी ती सला टोपला सेक चोन्‍खाङला उम ज्‍याक्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन ती छेर्मु नाम ल्‍होनोक। 4यिने तिवी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोनी मी माङ्‍शोककी येशूला तेपा क्‍यासुङ। तमा तेपा कितुपतिवा तो मिसिन तोङ्‍डा ङ चोयी लेप्‍नोक।

5तमा ती सला टोपला ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा यरूशलेमला जोम्‍नोक। 6ते तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये हन्‍नास ताङ कैयाफा ताङ यूहन्‍ना ताङ अलेक्‍जेन्‍डर ताङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खोरो मीतिवा साङ तेरी जोम्‍नोक। 7तिवी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला खोप्‍रे पर्ला ज्‍याक्‍नी दुक सिनी टिसुङ, “ख्‍यिरा चुका ओङ्‍ज्‍येन नेसुर ताङ सी मिङला दुक क्‍यावु यिन?” 8तोजो पेला राङ पत्रुस कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ओ मीतिवी खला ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवा ताङ छ्‍योकी गेकेनतिवा, 9ङ्‍यिरा मी थेङ्‍बा यीला युक थुपुप जोप लाका ल्‍यामु क्‍यावु कोर्ला ती मी ति चुक क्‍यानी टेक थुप्‍सुङ सिनी हारिङ ख्‍यिरा ङ्‍यिराङला टिवु यिन्‍सिन 10ख्‍यिराङ ताङ इस्राएलकी मीतिवा तेरीकी ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍नी सेसिनाङ कोन्‍छ्‍योककी ङोसु लङ्‍गुप नासरतकी येशू ख्रीष्‍टकी मिङला दी मी ति ख्‍यिरा मिङ्‍गाला राङ टेक्‍नी लानी वे। 11येशू ख्रीष्‍ट ति दो दोके यिन सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला वे।

‘ख्‍यिराङ खाङ्‍बा जोपतिवी दी दो ति फेन मोथोवी सिनी क्‍युर्सुङ,

यिने ती दो ति तेरी सिनाङ सुरकी दोला गाल।’*

12येशू मिसिन सी साङ दिक्‍पा ने थर ज्‍यि मुथुपी। च्‍यिलासिसिन दी जम्‍बुलिङला मी पर्ला कनी साङ दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप यम्‍बा मिङ काङ साङ मे।”

13पत्रुस ताङ यूहन्‍ना काङ साङ मालापुप ताङ येन्‍देन मेतुप यिन्‍सिनाङ तुका ङाडेङ वोतुप थोङ्‍नी ते वावु मीतिवा हलेवा क्‍यासुङ। तमा पत्रुस ताङ यूहन्‍ना येशूकी मुला युकुप मी यिन सिरुप ति तिवी हाक्‍कोसुङ। 14यिने ती टेकुप मी ति पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी मुला लानी देतुप थोङ्‍सिमा तिवी काङ साङ सि माथुप। 15ती तप्‍की तिवी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला तिवी छोक्‍पा नेमा पाङ्‍ला तेन तङ्‍नी खोप्‍राङ पर्ला दुक सिनी केवुल क्‍यासुङ। 16“त दी मीतिवाला दाक्‍पी काङ कि गोवु यिन? च्‍यिलासिसिन तिवी क्‍यावु हलेवु लाकाकी कोर्ला याङ यरूशलेमकी मीतिवा तेरीकी हाक्‍कोनी वे। दाक्‍पी साङ दी ताम्‍ङेला मिन सि मुथुपी। 17यिन्‍सिनाङ येलुङ मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक माकी सिनी क्‍येक्‍नी येशूकी मिङला यम्‍बा सुला साङ ख्‍याप्‍टाक माकी सिनी वोरु देन गोकिवी।” 18ती ज्‍युक्‍ला तिवी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला कताङ्‍नी “तफेन्‍ला येशूकी मिङला काङ येन्‍देन साङ मातेर, तमा लोपुप साङ मालोपा!” सिनी सिक्‍यासुङ। 19तमा पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी दुक सिक्‍यासुङ, “कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङ्‍येन्‍दुप क्‍युर ज्‍याक्‍नी ख्‍यिरा ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍दुप ति कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ल्‍यामु यिनाङ मिन सिनी ख्‍यिराङ राङ नासाम तोङ! 20च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिरा थोङ्‍गुप ताङ थोवु ताम्‍ङेतिवा सि माक्‍यावा क्‍यानी ङ्‍यिराङ दे मुथुपी।” 21तमा तिवी काङ साङ ठिम तोङ माथुप्‍सिमा पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला मङ ज्यिवा कुनी पिताङ ताङ्‍सुङ। 22च्‍यिलासिसिन लो खल ङ्‍यी सिनाङ मङ युक माथुपुप मी थेङ्‍बा यीला हलेवा क्‍यानी टेक च्‍यितुप थोङ्‍नी मी तेरीकी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन नोक।

तेपा कितुप मीतिवी मोपोर क्‍यावु

23तमा तिवाला पिताङ तङ्‍सिमा पत्रुस ताङ यूहन्‍ना खोरो मीतिवी ते लोङ गल्‍नी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी सिक्‍यावु ताम्‍ङेतिवा तेरी खोप्‍रे मीतिवाला लाप्‍सुङ। 24ती थोसिमा तिवा तेरीकी कोन्‍छ्‍योकला दुक सिनी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी मोपोर क्‍यासुङ, “ओ सछ्‍या नाम्‍छ्‍या ताङ ग्‍येम्‍छो ताङ ती नाङ्‍ला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा ज्‍येङ्‍गुप चोवो कोन्‍छ्‍योक, 25कोन्‍छ्‍योककी राङ थु चाङ्‍मा नेमा कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी बुलुप दाक्‍पी हङ्‍गावा दाऊदकी ख नेमा दुक सिनी सुङ्‍गुप यिन,

‘मिरिक यम्‍बातिवा च्‍यिला कशेन ङि्‍यर्मु किताङ।

तमा मीतिवी च्‍यिला तेर्मेकी ताम्‍ङेतिवा नासाम तोङ्‍गिताङ?

26चोवो कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी पेन नङ्‍गुप ख्रीष्‍टकी तेन्‍दोकला ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवा जोम्‍नी लासुङ।’*

27वुतुङ के हेरोद ताङ पन्‍तियस पिलातस ङ्‍यिकर यहूदी मिन्‍दुक मिरिक यम्‍बातिवा ताङ इस्राएलकी मीतिवी मुला दी ग्‍येसाला राङ जोम्‍सुङ, तमा जोम्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी खोरुङला शब्‍ज्‍यी बुलुपला पेन नङ्‍गुप चाङ्‍मा वोतुप येशूकी तेन्‍दोकला लासुङ। 28तिवी काङ क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योककी तोङ नेज्‍युनी वोतुप नोवाला राङ तेरी क्‍यावु यिन। 29ओ चोवो कोन्‍छ्‍योक, त याङ ङ्‍यिराङला छेटाङ दुङल तेरुपतिवाला ल्‍हानी ख्‍योरे शब्‍ज्‍यी बुलुपतिवाला ङाडेङ क्‍यानी सुङ ख्‍याप्‍टाक कि थुपुप जोटे की। 30तमा नेर्पु टेक ज्‍यितुपला कोन्‍छ्‍योककी छ्‍याक ज्‍याङ नङ्‍नी कोन्‍छ्‍योककी चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु वोतुप येशूकी मिङ नेसुर ततिवा ताङ हलेवु लाकातिवा च्‍युङ्‍शी।” 31तुक सिनी मोपोर क्‍यान सिन्‍सिमा तिवा देतुप दासाला सयी ग्‍यपुप दोके क्‍यानी योसुङ। तमा तिवा तेरी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी तिवी ङाडेङ क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ।

तेपा कितुपतिवी खोप्‍रे टोङ्‍बातिवा गोवु

32तमा तेपा कितुपतिवा तेरी सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी थिन देकिनोक। तिवा सी साङ खोप्‍रे नोर टोङ्‍बातिवा “दी ङे ति”, “ती ख्‍योरो ति” सिनी मिसिर्नोक। यिने तेरीकी खोप्‍रे च्‍यालकतिवा पिर्मा किनोक। 33ती लोमा छ्‍येतिवा छासे ङाडेङ क्‍यानी चोवो येशू टुङ्‍नी ङोसु लावुकी कोर्ला पङ्‍बु तेर्किनोक। तमा तिवा तेरीला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍यक्‍चेकी कटिन ति थोप्‍नोक। 34चुका च्‍यालक साङ तिवाला ङ्‍युङ्‍मु मेङ्‍नोक। च्‍यिलासिसिन खाङ्‍बा शिङ वोतुपतिवी खोरो खाङ्‍बा शिङ चोनी टङ्‍गा ति ते खुन वानी 35लोमा छ्‍येतिवाला चेक तेर्किनोक। तमा ती टङ्‍गा ति सु सुला काङ काङगी थोक्‍ला गोकिवे, तिवाला गोनी तेर्किनोक। 36तिवी पर्ला साइप्रस लुङ्‍बाला क्‍येवु लेवी गिपाकी योसेफ सिरुप मी यी साङ नोक। तीला लोमातिवी बारनाबास साङ सिनोक। (बारनाबासकी तेन्‍दोक ति यम्‍बाला टोङ्‍गु तेरुप यिन।) 37तीकी साङ खोरो शिङ चोनी टङ्‍गा ति खुन वानी लोमा छ्‍येतिवाला चेक तेसुङ।