Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 4:35

35लोमा छ्‍येतिवाला चेक तेर्किनोक। तमा ती टङ्‍गा ति सु सुला काङ काङगी थोक्‍ला गोकिवे, तिवाला गोनी तेर्किनोक।