Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 6

लोमा मिरा दिनला पेतुप

1ती पेला तेपा कितुपतिवा बङी गाल्‍सुङ। तमा हिब्रू ताम्‍ङे लपुप यहूदीतिवी तेन्‍दोकला ग्रीक ताम्‍ङे लपुप यहूदीतिवी ङ्‍योशोक ङ्‍योशोक सिक्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन लोमातिवी ङ्‍यिमी टेङ साप समा गोतुप पेला ग्रीक ताम्‍ङे लपुप पेर्मी युक्‍सिमतिवाला लङ्‍गुप समा मोथोप्‍नोक। 2ती तप्‍की लोमा छ्‍ये मिरा च्‍यिङ्‍ङीकी यम्‍बा लोमातिवा तेरीला कताङ्‍नी सिक्‍यासुङ, “दाक्‍पु कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप क्‍युर ज्‍याक्‍नी समा गोतुप लाका तिराङ कितुप ति ल्‍यामु मिन। 3तुक क्‍यानी अच्‍युनुपतिवा, त याङ ख्‍यिरा पर नेमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍गुप ताङ रिक्‍पा वोतुप ताङ तेरीकी ताङ्‍देन कितुप मिरा दिनला ख्‍यिरा राङ पेनी समा गोतुप लाका ति तिवाला चेक ते। 4यिने ङ्‍यिराङ ति नरी मोपोर कितुप ताङ सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप लाका कितिन।” 5लोमा छ्‍येतिवी तुक सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति तेरीकी सेमला गाल। तमा तिवी तेपा रम्‍बु वोतुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍गुप स्‍तिफनस ताङ फिलिप ताङ प्रखरस ताङ निकनोर ताङ तिमोन ताङ पर्मिनास ताङ एन्‍टिओखिया नेसुर वानी यहूदी छ्‍योला शुकुप निकोलाउस तीला पेसुङ। 6ती पेतुप मीतिवाला लोमा छ्‍येतिवी चाला टि वानी लोमा छ्‍येतिवी तिवी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍नी मोपोर क्‍यासुङ। 7तुक राङ क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति फेल गल्‍नी यरूशलेमला साङ कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुपतिवा बङी गाल। तमा यहूदी ल्‍हङाङकी कोङ्‍यारतिवी नाङ ने बङीकी तिवी क्‍यावु तेपा ति सेमला लासुङ।

8तमा कोन्‍छ्‍योक नेमा कटिन ताङ ओङ थोप्‍नी स्‍तिफनसकी मीतिवी पर्ला हलेवु लाका ताङ ततिवा छ्‍या तेन्‍सुङ। 9यिने ती पेला कुरेनी ताङ अलेक्‍जेन्‍ड्रिया ताङ किलिकिया ताङ एशियाकी लुङ्‍बा नेसुर वावु मीतिवा+ ललाइ वानी स्‍तिफनस ताङ मुला खाँदा कितुप छाल्‍सुङ। 10यिने कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी च्‍यु ताङ रिक्‍पा नेमा स्‍तिफनसकी ताम्‍ङे लापुप थोङ्‍सिमा तिवा सी साङ काङ सि माथुप। 11तमा तिवी छ्‍याकला मीतिवा ललाइला चेन्‍नी स्‍तिफनसकी तेन्‍दोकला दुक सि च्‍यिसुङ, “दीकी याङ कोन्‍छ्‍योक ताङ मोशाकी तेन्‍दोकला के मारे तोङ्‍गुप ताम्‍ङे लपुप ति ङ्‍यिरा थोसुङ।” 12तमा तिवी मीतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवाला चेन्‍नी स्‍तिफनसला जिम्‍नी यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङला+ टि वासुङ। 13तमा तिवी पङ्‍बु जिनोक जोनी दुक सिक्‍यासुङ, “दी मी तीकी याङ मोशाकी ठिम ताङ चाङ्‍मा वोतुप ल्‍हङाङकी तेन्‍दोकला नरी मारे तोङ्‍गुप ताम्‍ङे तिराङ लप्‍किनोक। 14च्‍यिलासिसिन नासरतकी येशूकी दी दासाला ना तोङ्‍गिवी, तमा मोशाकी दाक्‍पुला बिन्‍दुप लुक्‍सुतिवा साङ पो गोकिवी सिनी तीकी सिक्‍यावु ति ङ्‍यिरा थोसुङ।” 15तमा ठिम्‍खाङला जोम्‍बुपतिवा तेरीकी स्‍तिफनसला छ्‍योर छ्‍योर्मे ल्‍हासालेन्‍सिन तीकी ङो ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी ङो दोके ठछ्‍येली थोङ्‍सुङ।