Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:10

10ती तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी योसेफला ख्‍येलुप तेरी दुक्‍पा नेसुर र्‍होक्‍नी मिश्रकी ग्‍येल्‍वु फारोकी चिप्‍ला खोकी कटिन ताङ रिक्‍पा नाङ्‍सुङ। तमा ग्‍येल्‍वु फारोकी योसेफला खोरो ग्‍येल्‍खाङ ताङ तेरी मिश्र लुङ्‍बाकी मी छ्‍ये जोसुङ।