Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:36

36तमा मोशाकी मिश्र लुङ्‍बा ताङ ग्‍येम्‍छो मर्वु ताङ दासा पाङ्‍थेरीला क्‍यानी लो खल ङ्‍यी सेक हलेवु लाका ताङ ततिवा छ्‍या तेन्‍नी यहूदीतिवाला तीकी राङ मिश्र लुङ्‍बा नेसुर तेन्‍सुङ।