Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:55

55यिने स्‍तिफनस कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी देवाच्‍येन ने ल्‍हानी कोन्‍छ्‍योककी मोवा ताङ येशू ख्रीष्‍ट ति कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला लानी वोतुप थोङ्‍सुङ।