Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:8

8तमा कोन्‍छ्‍योककी अब्राहामला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु कितुप ताम्‍ङे साङ थाक्‍छ्‍येन नाङ्‍सुङ। ज्‍युक्‍ला अब्राहामला पुज्‍युङ यी क्‍येनोक। तमा ती पुज्‍युङ क्‍येवु ङ्‍यिमा दिनला तीकी यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यासुङ। ज्‍युक्‍ला इसहाककी साङ खोरो पुज्‍युङ याकूबला ती च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यासुङ। तमा याकूबकी साङ खोरो पुज्‍युङ च्‍यिङ्‍ङीला तुक राङ क्‍यासुङ।