Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 8:29

29तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी फिलिपला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ ती तखुरकी तिङ तिङ्‍ला ग्‍युक।”