Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 8:37

37(तमा फिलिपकी सिक्‍यासुङ, “दोजो ख्‍योरो सेमगी दिङ नेज्‍युनी तेपा क्‍यासिन बप्‍तिस्‍मा लासिनाङ गिवी।” तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “येशू ख्रीष्‍ट कोन्‍छ्‍योककी शेवु राङ यिन सिनी ङ तेपा कितिन।”)