Search form

यूहन्‍ना 1:27

27खो ङे ज्‍युक्‍ला फेपुप यिन, यिन्‍सिनाङ ङ याङ खोकी शप्‍चेकी र्‍हाम्‍डोक डोलुप साङ पोमु मे।” सिनी सिक्‍यासुङ।