Search form

यूहन्‍ना 1:29

कोन्‍छ्‍योककी लुक रुक येशू

29ती सला तीला यूहन्‍नाकी येशू खोरो चाला फेपिन कितुप थोङ्‍नी, “ल्‍हो ताङ, जम्‍बुलिङ तेरीकी मीतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी लुक रुक!