Search form

यूहन्‍ना 1:47

47तमा नाथनेल ति खोरो चाला वुङ्‍यिन कितुप थोङ्‍नी येशूकी तीला “ल्‍हो ताङ, ती ति वुतुङ के टेङ्‍बु वोतुप इस्राएलकी मी यिनोक। तीकी मुला काङ साङ जिनोक मे।” सिनी सुङ्‍सुङ।