Search form

यूहन्‍ना 11

लाजरस शेप

1बेथानिया युलला लाजरस सिरुप मी यी नानोक। ती युलला राङ तीकी अज्‍यीतिवा मरियम ताङ मार्था साङ देनोक। 2ती मरियम ति ज्‍युक्‍ला येशूकी शापला टि जङ्‍बु खाप नुम पुनी खोरो र्‍ह थ्‍वोनी पिन तेरुप पुम्‍पेजा यिनोक। ती नावु लाजरस ति तीकी नुप यिनोक। 3लाजरस नासिमा तीकी अज्‍यी मार्था ताङ मरियम तीकी येशूला “चोवो, चोवोकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु दाल्‍जा ति नानी वे।” सिनी लेन ताङ्‍नोक। 4ती लेन थोसिमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ती लाजरस नावु ति शेपकी थोक्‍ला मिन, यिने कोन्‍छ्‍योककी मोवा छ्‍या तेन्‍दुपकी थोक्‍ला यिन। तमा ती नेसुर राङ कोन्‍छ्‍योककी पुज्‍युङला मोवा ङ्‍येकिवी।” 5येशूकी मार्था ताङ मरियम ताङ तिवी नुप लाजरसला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किनोक। 6यिने लाजरस नान वे सिरुप लेन थोसिमा साङ खो खोरुङ ज्युवु दासाला राङ ङ्‍यिमा ङ्‍यी ल्‍हक्‍पा ज्‍युसुङ। 7तमा ती ज्‍युक्‍ला खोकी खोरे लोमातिवाला “लो, त दाक्‍पु येलुङ यहूदियाला राङ लोक्‍नी डोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। 8तमा लोमातिवी खोला “मिन गेकेन, दाङ मलोक तेकी यहूदीतिवी गेकेनला दो बेपुप छाल्‍सुङ। यिन्‍सिनाङ येलुङ गेकेन तेराङ फेपुप नो किवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। 9तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ्‍यिमा शरुप ति ङ्‍यिमाला घण्‍टा च्‍यिङ्‍ङी मेवी रो? सु ङ्‍यिमी गुङला युकिवे, तीला नर्तुक मग्‍यकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी ङ्‍यिमी गुङगी ठछ्‍येली थोङ्‍गिवी। 10यिने नुपला युकुपतिवा याङ नर्तुक ग्‍यकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी मुला ठछ्‍येली मेवी।” 11खोकी दुक सुङ्‍सिमा तिवाला “दाक्‍पी दाल्‍जा लाजरस ङि्‍य गल वे, ङ गल्‍नी तीला ङि्‍य चेतिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 12तमा लोमातिवी खोला “ओ चोवो, ती ङ्‍यी गलुप यिन्‍सिन नावु ने टेकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 13येशूकी तुक सुङ्‍गुप तेन्‍दोक ति लाजरस शिनोक सिनी सुङ्‍गुप यिन, यिने लोमातिवी नासामला ति लाजरस वुतुङ ङ्‍यी गलुप यिन सिनी नो क्‍यानोक। 14तुक क्‍यानी खोकी तिवाला ल्‍यामु हाक्‍कोशी सिनी वुतुङ के सुङ्‍सुङ, “लाजरस शिन वे। 15ङ लाजरसकी ते मेतुप ति ख्‍यिरा थोक्‍ला ल्‍यामु च्‍युङ्‍सुङ, तुक क्‍यानी ङ गा लावे। ती ति ख्‍यिरा ङला तेपा किशी सिनी यिन। त दाक्‍पु तीकी ते डोप।” 16तमा लोमातिवी पर्ला दिदुमस साङ सिरुप थोमा तीकी यम्‍बा लोमातिवाला “लो, दाक्‍पु साङ गेकेनकी मुला डोप, तमा खोकी मुला शिराङ गोसिनाङ शेप।” सिनी सिक्‍यासुङ।

शेप ने सेन्‍बु लोङ्‍गुप ताङ मिजी नङ्‍गुप ति येशू यिन

17येशू बेथानियाला लेप्सुङ, तमा खोकी लाजरस ति शिनी तीकी रो ति शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकला ज्‍यकुप ति ङ्‍यिमा ज्‍यि गलुप ति हाक्‍कोसुङ। 18बेथानिया ति यरूशलेम नेसुर तो मिसिन किलोमिटर सुम चोयी थाक्‍रिङ्‍बु ख्‍येल्‍गिनोक। 19तमा यहूदीतिवा बङी मार्था ताङ मरियमला तिवी नुप शेपकी कोर्ला टोङ्‍गु तेरुपला वानोक। 20मार्था ति येशू फेपिन वोतुप ताम्‍ङे थोनी खोला ठेतुपला पाङ्‍ला थेन्‍सुङ, यिने मरियम ति खाङ्‍बी नाङ्‍ला राङ देसुङ। 21तमा मार्था ति येशूला ठेनी, “ओ चोवो, चोवो दे जुवु यिन्‍सियाङ ङे नुप ति मिशिवुजा। 22यिन्‍सिनाङ तरोङ साङ चोवोकी कोन्‍छ्‍योकला काङ लाङ्‍सिनाङ खोकी चोवोला नङ्‍गिवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 23तमा येशूकी मार्थाला “ख्‍योरो नुप येलुङ सेन्‍बु लङ्‍गिवी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 24ती थोसिमा मार्थाकी खोला “शेप मीतिवा शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुप जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला ङे नुप येलुङ सेन्‍बु लङ्‍गिवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 25तमा येशूकी मार्थाला “शेप ने सेन्‍बु लोङ्‍गुप ताङ मिजी तेरुप ति ङ राङ यिन। सी ङला तेपा किवे, ती ति शिसिनाङ सेन्‍बु लङ्‍गिवी। 26तमा सी सेन्‍बु वोतुप पेला ङला तेपा किवे, तिवा नाम्‍साङ मिशिवी। काङ ख्‍युरुङ दी ताम्‍ङेला तेपा किवी?” सिनी सुङ्‍सुङ। 27तमा तीकी खोला “लसे चोवो, चोवो याङ दी जम्‍बुलिङला फेपुप कोन्छ्‍योककी सेवु ख्रीष्‍ट यिन सिनी ङ तेपा कितिन।” सिनी सिक्‍यासुङ।

28तोजोयी सिक्‍यासिमा मार्था ति खाङ्‍बा लोङ गल्‍नी खोरो नुम मरियमला खरक्‍पा सोक सिरा कताङ्‍नी, “गेकेन फेप्‍सुङ, तमा ख्‍युरुङला कतोङ्‍यिन वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29ती थोनी मरियम शार्क्येक लानी येशूकी चाला गाल्‍सुङ। 30ती पेला सेक येशू तिवी युलला माशु नोक, यिने मार्थाला ठेतुप दासाला राङ ज्‍युनी नोक। 31मरियमकी खाङ्‍बाला टोङ्‍गु तेरुपला वावु यहूदीतिवी मरियम शार्क्येक लानी पाङ्‍ला थेन्‍नी डोप थोङ्‍सिमा तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। तिवी मरियम ति खोरो नुपकी रो ज्‍यकुप टककी फुकला ङोपला गलुप यिन्‍दे सिनी नासाम ताङ्‍नोक। 32मरियम येशू ज्‍यु वोतुप ते लेप्‍नी खोला ठेलुङ्‍मे खोकी शापला खवुतुङ्‍मा देनी, “ओ चोवो, चोवो दे ज्‍युवु यिन्‍सियाङ ङे नुप ति मिशिवुजा।” सिनी सिक्‍यासुङ। 33तमा मरियम ङुप्‍राङ कितुप ताङ तीकी मुला वावु मीतिवा साङ ङुप्‍राङ कियी वोतुप खोकी थोङ्‍नी खोकी सेमला छासे सेम्‍दुक लानोक। 34खोकी तिवाला “ख्‍यिरा तीला कनी ज्‍यकुप?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। तमा तिवी “चोवो, फेप्‍नी जी ताङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 35तमा येशू ङुसुङ। 36येशू ङुवु थोङ्‍सिमा यहूदीतिवी “ल्‍हो ताङ, खोकी लाजरसला चुका ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 37यिने तिवी पर ने ललाइ ललाइकी “शर्वाला साङ मिक थोङ थुपुप जोवु दीकी लाजरसला शेप ने र्‍होक माथुप्‍नोक?” सिनी सिक्‍यासुङ।

38येलुङ येशू छासे सेम्‍दुक लानी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी चाला फेप्‍सुङ। ती फुककी खला दो ग्‍येर्पु यी थ्‍वोनी उम ज्‍याक्‍नोक। 39येशूकी “दी दो ति फर दो।” सिनी सुङ्‍सुङ। यिने ती शेप लजरसकी अज्‍यी मार्था तीकी खोला “चोवो, त याङ टेमा ग्‍यकिवी, च्‍यिलासिसिन तीला शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकला ज्‍यकुप ति हारिङ ङ्‍यिमा ज्‍यी गाल्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 40येशूकी तीला “ख्‍योरो ङला तेपा क्‍यासिन कोन्‍छ्‍योककी मोवा ति थोङ्‍गितो सिनी ङे ख्‍युरुङला सि माक्‍या?” सिनी सुङ्‍सुङ। 41तमा तिवी ती शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी खला उम ज्‍यकुप दो ति दोसुङ। ती ज्‍युक्‍ला येशूकी देवाच्‍येन ने केला ल्‍हानी, “ओ पपा, ङ पपाला थुचिछे बुलिन, च्‍यिलासिसिन पपी ङे गोङ्‍बा शुवु ति सेन्‍सुङ। 42ङे गोङ्‍बा शुवु ति पपी नरी सेन्‍गिवी सिनी ङला छ्‍या वे। यिने पपी ङला तङ्‍गुप यिन सिनी दे देतुप मीतिवी तेपा किशी सिनी तिवी थोक्‍ला ङे दी गोङ्‍बा शुवु यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 43तोजोयी सुङ्‍सिमा खोकी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ लाजरस, पाङ्‍ला थेन शोक!” सिनी सुङ्‍सुङ। 44तमा ती शेप लाजरस ति लाक्‍पा काङ्‍बा रा नेङेन थ्‍वोनी टा टावा ताङ ङुतुङ ति रा थ्‍वोनी तुम तुम्‍वा राङ पाङ्‍ला थेन्‍सुङ। तमा येशूकी “तीला टावु ति टोल, तमा तीला डो च्‍यी।” सिनी मीतिवाला सुङ्‍सुङ।

येशूला सेतुप च्‍यु छलुप

45मरियमकी खाङ्‍बाला वावु यहूदीतिवा बङीकी येशूकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाका थोङ्‍नी खोला तेपा क्‍यासुङ। 46यिने तिवी पर्ला ललाइ ति फरिसीतिवी चाला गल्‍नी येशूकी काङ क्‍या नङ वे, तीकी कोर्ला सिक्‍यासुङ।

47तमा कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ फरिसीतिवी यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवी मुला जोम च्‍यिनी, “त दाक्‍पु चुक कितुप? ती मी तीकी हलेवु लाकातिवा बङी किनोक। 48दोजो दाक्‍पी तीला तुक राङ क्‍या क्‍यावा दे च्‍यिसिन मी तेरीकी तीला तेपा किवी, तमा रोमीतिवा वानी दाक्‍पी यहूदी ल्‍हङाङ ताङ मिरिकतिवा ङ्‍यिकरला ना तोङ्‍गिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 49यिने तिवी पर्ला कैयाफा सिरुप मिरा च्‍यिक नोक, ती ति ती लोकी थोक्‍ला तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये यिनोक। तीकी यम्‍बातिवाला “ख्‍यिरा काङ मेशेनोक। 50दाक्‍पी मिरिककी मीतिवा तेरी ना डोप सिनाङ बोरु मी मिरा च्‍यिक मीतिवा तेरीकी थोक्‍ला शेप ति ल्‍यामु यिन सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या मे?” सिनी सिक्‍यासुङ। 51तीकी तुक सिक्‍यावु ति खोरो नोवाला राङ सिक्‍यावु मिन, यिने खोरुङ ति ती लोकी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये यिन्‍दुप तप्‍की तेरी यहूदीतिवी थोक्‍ला येशू टुङ्‍गिवी सिरुप ताम्‍ङे ति नम्‍दर शेतुप यिन। 52ती ताम्‍ङे ति यहूदीतिवी थोक्‍ला तिराङ मिन, यिने जम्‍बुलिङला थरा थुरा टम्‍नी देतुप कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप तेरी मीतिवाला जोम्‍नी च्‍यिक राङ जोपला येशू शिवी सिनी सिक्‍यावु यिन।

53ती छेर्मु नेज्‍यु तिवी येशूला सेतुपला केवुल क्‍यासुङ। 54ती तप्‍की येशू येलुङ यहूदीतिवी पर्ला तेरीकी थोङ्‍गुप क्‍यानी अला मायु, यिने तेसुर एफ्राइम सिरुप युलला फेप्‍नी लोमातिवी मुला ते राङ ज्‍युसुङ। ती युल ति दासा पाङ्थेरीकी चाला ख्‍येल्‍गिनोक। 55ती पेला यहूदी थरुप तुछ्‍येन वुङ्‍गुप छाल्‍नोक। तमा तुछ्‍येन वुङ्‍गुप सिनाङ गोमाला मीतिवा बङी दाक दाक्‍पुला चाङ्‍मा जोपला युल युल नेसुर यरूशलेम ने केला गाल्‍सुङ। 56ते तिवी येशूला छाल्‍सुङ, तमा यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला जोम्‍नी खोप्‍राङ नाङ्‍ला च्‍यिककी च्‍यिकला दुक सिनी टिसुङ, “ख्‍यिरा नासामला चुकै वे? ती मी ति दी तुछ्‍येनला गिते यिन्‍दे?” 57कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ फरिसीतिवी येशूला जिम्‍बुपला येशू कनी नोक सिनी हाक्‍कोसिन खुरुङला सिसा सिनी मीतिवाला योक कुसुङ।