Search form

यूहन्‍ना 12

येशूला टि जङ्‍बु खाप नुम कुवु

(मत्ती २६:६-१३; मर्कूस १४:३-९)

1यहूदी थरुप तुछ्‍येन सिनाङ ङ्‍यिमा टुक गोमाला येशू बेथानियाला फेप्‍सुङ। ती बेथानिया ति गोमाला येशूकी शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुप लाजरसकी युल यिनोक। 2येशू ती युलला फेप्‍सिमा मीतिवी खोकी थोक्‍ला गोमी समा टडिक क्‍यासुङ। तमा मार्थाकी समा तेरुप लाका कियी नोक, लाजरस ति येशूकी मुला समा सापला देतुप मीतिवी पर्ला नोक। 3ती पेला मरियम तीकी छासे गोङ कुर्मु नावु टी जङ्बु खाप जटामसीकी नुम लिटर फेका चोयी खुर वानी येशूकी शापला पुनी खोरो र्‍ह थ्‍वोनी खोकी शाप पिसुङ। तमा ती टी जङ्बु खाप नुमकी टेमा ति खाङ्बा काङ टाम्‍सुङ। 4ती पेला खोकी लोमातिवी नाङ्ला ज्‍युक्‍ला खोला जिम तेरुप यहूदा इस्‍करियोत तीकी 5“च्‍यिला दी टी जङ्बु खाप नुम ति तुक क्‍यानी ना तङ्‍गुप यिन? ती ति ङुलकी डप्‍बु+ सयी सुमला चोनी ती टङ्‍गा ति पेराङ्बुतिवाला बिन्‍सिन ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा।” सिनी सिक्‍यासुङ। 6तीकी तुक सिक्‍यावु ति पेराङ्‍बुतिवाला नासाम ताङ्‍नी सिक्‍यावु मिन, यिने खोरुङ राङ कुर्मेन यिन्‍दुप तप्‍की यिन। ती ति टङ्‍गा ज्‍योकुप मी यिन्‍सिनाङ तीकी पर्चिक पर्चिक टङ्‍गा ज्‍योकुप छयी नङ नेसुर खोरो थोक्‍ला टङ्‍गा थेन्‍गिनोक। 7तमा येशूकी सुङ्सुङ, “दीला काङ साङ मासिर। दीकी ङे फुङ्बु कल्‍दोक कितुप तुजेकी थोक्‍ला दी टी जङ्‍बु खाप नुम ति टडिक क्‍यान ज्‍याक्‍नी वे। 8पेराङ्बुतिवा याङ ख्‍यिरा मुला नरी लुकिवी, यिने ङ याङ ख्‍यिरा मुला नरी मुलुवी।”

9येशू बेथानियाला ज्‍यु वोतुप हाक्‍कोनी मी माङ्‍छ्‍योक ते वानोक। तिवा खोला ल्‍हापला तिराङ मिन, यिने खोकी शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गुप लाजरसला साङ ल्‍हापला वानोक। 10ती तप्‍की कोङ्‍यार छ्‍येतिवी लाजरसला साङ सेतुप सिनी केवुल क्‍यानोक, 11च्‍यिलासिसिन लाजरसकी जोसालेन्‍सिन यहूदीतिवा बङीकी तिवाला क्‍युर ज्‍याक्‍नी येशूला तेपा क्‍यानोक।

येशू यरूशलेमला फेवु

(मत्ती २१:१-११; मर्कूस ११:१-११; लूका १९:२८-४०)

12ती सला तीला यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी थोक्‍ला यरूशलेमला वावु मी माङ्छ्‍योककी येशू ते फेपिन वे सिरुप ति थोनोक। 13तमा मीतिवा खजूरकी येल्‍का च्‍येनी खोप्‍रे लकला खुर्नी खोला गासो शोपला पाङ्‍ला थेन्‍नी,

“होसन्‍ना!

कोन्‍छ्‍योककी मिङला फेपुप इस्राएलकी ग्‍येल्‍वुला नरी मोलाम वुङ्‍सिता!”

सिनी वोरु तेन्‍सुङ।

14तमा येशू खोकी थोक्‍ला टि वावु पुङ्‍गोक तिवुकी खला शेन्‍सुङ। तीकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला दुक सिनी टि वे,

15“ओ सियोनकी मीतिवा,

ज्‍यिवा माकी।

ल्‍होसा, ख्‍यिरा ग्‍येल्‍वु ति पुङ्‍गोक तिवुकी खला शेन्‍नी ख्‍यिरा ते फेपिन वोतो।”*

16खोकी लोमातिवी गोमाला ती ताम्‍ङेकी तेन्‍दोक ति काङ यिन सिनी हाक्‍माकोनोक, यिने तिङ्‍ला येशू शेप ने ङोसु लानी देवाच्‍येनला फेम सिन्‍सिमा तिराङ ती ताम्‍ङे ति खोकी कोर्ला टिवु यिन, तमा मीतिवी साङ खोला तुक क्‍यावु यिन सिनी हाक्‍कोसुङ। 17तमा येशूकी लाजरसला शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक नेमा कताङ्‍नी शेप ने सेन्‍बु लोङ्‍गुप पेला खोकी मुला वोतुप मीतिवी ती च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति मीतिवाला नरीकी नरी पङ्‍बु बिन्‍सुङ। 18खोकी ती हलेवु लाका क्यावु ति थोवु तप्‍की मी माङ्छ्‍योक खोला ठेतुपला गाल्‍नोक। 19तमा फरिसीतिवा च्‍यिककी च्‍यिकला “ल्‍हो ताङ, खोइ! दाक्‍पी याङ काङ साङ कि माथुप। तेरी मीतिवा तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ।

ग्रीककी मीतिवी येशूला ठेतुप नो क्‍यावु

20यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी पेला कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुपला यरूशलेमला वावु मीतिवी पर्ला ललाइ ललाइ ग्रीककी मीतिवा साङ नोक। 21तिवा गालीलकी बेथसेदा युल नेसुर वावु येशूकी लोमा फिलिपकी चाला गल्‍नी, “अच्‍यो, ङ्‍यिराङ येशूला ठेतुप नो वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 22तुक सिक्‍यासिमा फिलिप ति अन्‍द्रियासकी चाला गल्‍नी ती ताम्‍ङे सिक्‍यासुङ। तमा तिवा ङ्‍यिकर येशूकी चाला गल्‍नी ग्रीकतिवी खोला ठेतुप नो क्‍यावु ताम्‍ङे ति खोला सिक्‍यासुङ। 23तमा येशूकी सुङ्सुङ, “मी पुज्‍युङला मोवा ङ्‍येतुप तुजे लेम वे। 24ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, दोजो टे सेन च्‍यिक थलाला ख्‍येल्‍नी माशिसिन ती सेन ति च्‍यिक राङ लुकिवी, यिने ती ति थली नाङ्‍ला ख्‍येल्‍नी शिसुङ सिसिन डुमा बङी ग्‍यकिवी। 25तुक राङ क्‍यानी खोरो मिजीला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप मी तीकी रङगी मिजी तोर्किवी, यिने दी जम्‍बुलिङला खोरो मिजी ति काङ साङ मिन नोनी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये मिकिवु तीकी नाम्‍साङ मिशिवु मिजी र्‍होक्‍नी ज्‍योकिवी। 26चुका मी तीकी ङला शब्‍ज्‍यी कितुप नो किवे, ती ति ङे तिङ्‍ला तिङ्‍योक गोकिवी। तमा ङ कनी नोके, ङला शब्‍ज्‍यी कितुप ती साङ ङे मुला राङ तेराङ गिवितो। सी ङला शब्‍ज्‍यी किवे, तीला ङे पपी छ्‍ये जेवितो।”

येशूकी खुरुङ टुङ्‍गुप कोर्ला सुङ्‍गुप

27येलुङ येशूकी दुक सिनी सुङ्सुङ, “त याङ ङे सेम ति छासे सेम्‍दुक गल वे, त ङ काङ सिरुप? ‘ओ पपा, ङला दी छेटाङकी तुजे नेसुर र्‍होक्‍टे की।’ सिनी सिरुप? मिन, ङ ति ती छेटाङकी तुजेकी थोक्‍ला राङ वावु यिन। 28ओ पपा, पपी मोवा ति मीतिवाला छ्‍या तेन।” ती पेला राङ देवाच्‍येन नेमा दुक सिरुप वोरु यी ग्‍यप्‍सुङ, “ङे मोवा लायिन, तमा येलुङ लङ्‍यिन।” 29तमा ते लानी देतुप मी माङ्‍छ्‍योककी ती वोरु थोसिमा तिवी पर ने ललाइकी “दी याङ सम्‍डुक ग्‍यपुप यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा यम्‍बातिवी “देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी तीकी मुला ताम्‍ङे क्‍यावु यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 30यिने येशूकी तिवाला “दी ख्‍यिरा थोवु वोरु ति ङे थोक्‍ला मिन, यिने ख्‍यिरा थोक्‍ला राङ यिन। 31तन्‍दा ति कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला ठिम कितुप तुजे यिन, त कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला ओङ्ज्‍येन कितुप शैतानला तेन तोङ्‍गिवी। 32तमा ङ जम्‍बुलिङ ने येर तेकुप पेला तेरी मीतिवाला ङे थाकाला वुङ ज्‍यितिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 33ती ताम्‍ङे ति खो चुक क्‍यानी टुङ्‍गिवी सिरुपकी कोर्ला खोकी सुङ्‍गुप यिन। 34ती ताम्‍ङे थोसिमा मी माङ्‍छ्‍योककी येशूला “दाक्‍पी यहूदी ठिमला याङ ख्रीष्‍ट ति नरी सेन्‍बु लुकिवी सिनी टि वे, यिने ख्‍योरो चुक क्‍यानी मी पुज्युङ जम्‍बुलिङ ने येर तेकिवी सिनी सिक्‍यावु यिन? दी मी पुज्‍युङ ति सु यिन?” सिनी टिसुङ। 35तमा येशूकी तिवाला सुङ्सुङ, “तरोङ चेयी पर सेक वोसिर ख्‍यिरा पर्ला लुकिवी, ख्‍यिराङ ती वोसिर वोता सेक फार छुर यु। तुक क्यासिन नक्‍तोमीकी ख्‍यिराङला उप मुथुपी। नक्‍तोमीला युकुपतिवी खुरुङ कनी डोयी वे सिरुप ति हाक्‍मोकोवी। 36ती वोसिर ख्‍यिरा मुला वोतुप पेला राङ ख्‍यिराङ ती वोसिरला तेपा की, तमा ख्‍यिराङ ती वोसिरकी गिपा च्‍युङ्‍गिवी।” सिनी सुङ्सुङ। तोजोयी सुङ्‍सिमा येशू तेसुर फेप्‍सुङ, तमा मीतिवी हाक्‍मोकोवु दासाला यिप्‍नी ज्‍युसुङ।

यहूदीतिवी येशूला तेपा माक्‍यावु

37येशूकी यहूदीतिवी थोङ्‍दाङला राङ तुका हलेवु ततिवा बङी छ्‍या तेन्‍सिनाङ तिवी खोला तेपा माक्‍या। 38तिवी तुक क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्तेम्‍बा यशैयाकी

“ओ चोवो, ङ्‍यिरा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु कोन्‍छ्‍योककी सुङला सी तेपा क्‍यासुङ रो?

चोवोकी खोरो ओङ्‍ज्‍येन सुला छ्‍या तेन्‍सुङ रो?”

सिनी सिक्‍यावु ति तेरी च्‍युङ्‍गुपला यिन।*

39मीतिवी तेपा माक्‍यावु तेन्‍दोक ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्तेम्‍बा यशैयाकी येलुङ दुक सिक्‍या वे,

40“कोन्‍छ्‍योककी तिवी मिक ति मोथोङ्‍गुप जो वे,

तिवी सेम ति क्‍योङ्बु जो वे।

तुक क्‍यानी तिवी मिककी मोथोङ्‍गिवी,

सेमगी साङ हाक्‍मोकोवी,

तमा ङे थाकाला लोक्‍नी मेङ्‍गिवी।

मिसियाङ ङे तिवाला टेक ज्‍यितुप्‍जा।”*

41कोन्‍छ्‍योककी लुङ्तेम्‍बा यशैयाकी येशूला मोवा ङ्‍येकिवी सिरुप ति गोमाला के थोङ्‍गुप तप्‍की खोकी कोर्ला दी ताम्‍ङे टिवु यिन। 42यहूदी गोमा कितुपतिवी पर्ला साङ मी बङीकी खोला तेपा क्‍यासुङ। यिने फरिसीतिवी जोसालेन्‍सिन तिवी ती ताम्‍ङे ति मीतिवी मिङ्‍गाला सि माथुप, च्‍यिलासिसिन फरिसीतिवी खोप्‍राङला यहूदी छ्‍योखाङ नेमा तेन तोङ्‍गिवी सिनी ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 43तिवा कोन्‍छ्‍योक नेमा वुङ्‍गुप मोवा छोलुप सिनाङ मीतिवी खोप्‍राङला ताङ्देन क्‍यावु ति मङ गा किनोक।

येशूकी सुङगी ठिम तोङ्‍गुप

44तमा येशूकी मीतिवाला थोर ग्‍यप्‍नी दुक सुङ्सुङ, “सी ङला तेपा किवे, तीकी ङला तिराङ तेपा कितुप मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप तीला तेपा कितुप यिन। 45सी ङला थोङ्‍गिवे, तीकी ङला तोङ्‍गुप तीला थोङ्‍गिवी। 46ङ दी जम्‍बुलिङला वावु वोसिर यिन। ती ति ङला तेपा कितुपतिवा सु साङ नक्‍तोमीला लु मिज्‍यिवुला यिन। 47चुका मी तीकी ङे सुङ थोनी ती सुङला माङ्‍येन्‍सिनाङ ङ तीला ठिम मोतोङ। च्‍यिलासिसिन ङ जम्‍बुलिङकी मीतिवाला ठिम तोङ्‍गुपला वोवु मिन, यिने र्‍होकुपला वावु यिन। 48ङला क्‍येन तेरुप ताङ ङे सुङला मेङ्‍येन्‍दुपतिवाला ठिम कितुप ति यम्‍बा राङ वे। ङे सिक्‍यावु दी ताम्‍ङेकी राङ जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला तिवाला ठिम तोङ्‍गिवी। 49दी ताम्‍ङे ति टेङ्‍बु यिन, च्‍यिलासिसिन दी ति ङे राङ सिक्‍यावु मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप पपी ङे काङ सि गोकिवी, काङ लप गोकिवी सिनी ङला क नङ्‍गुप यिन। 50खोकी कला ङ्‍येन्‍दुपतिवाला नाम्‍साङ मिसिवु मिजी थोप्‍किवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे। तुक क्‍यानी पपी ङला काङ सुङ्‍गिवे, तुकै राङ ङ लपिन।”