Search form

यूहन्‍ना 12:31

31तन्‍दा ति कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला ठिम कितुप तुजे यिन, त कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला ओङ्ज्‍येन कितुप शैतानला तेन तोङ्‍गिवी।