Search form

यूहन्‍ना 13:26

26तमा येशूकी “सुला ङे शुब्‍ज्‍याङ कोरी नाङ्‍ला पानी तेर्किवे, ती राङ यिन।” सिनी तीला सुङ्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला खोकी शुब्‍ज्‍याङ च्‍याक्‍नी कोरी नाङ्‍ला पानी सिमोन इस्‍करियोतकी पुज्‍युङ यहूदाला नाङ्‍सुङ।