Search form

यूहन्‍ना 14:17

17खो ति कोन्‍छ्‍योककी थु टेङ्‍बु यिन। जम्‍बुलिङकी मीतिवी खोला सेमला मिलिङ्‍गिवी, च्‍यिलासिसिन तिवी खोला थोङ्‍गुप साङ मोथोङ्‍गिवी, ङो साङ मेशेवी। यिने ख्‍यिरा याङ खोला ङो शेकिवी। च्‍यिलासिसिन खो ख्‍यिरा मुला वे, तमा खो ख्‍यिरा सेमला ज्‍युकिवी।