Search form

यूहन्‍ना 15:15

15तफेन्‍ला ङ ख्‍यिराङला लावा मिसिर, च्‍यिलासिसिन ज्‍यिन्‍दाककी काङ किवे, तीकी लावा तीकी ङो मेशेवी। बोरु ङ ख्‍यिराङला दाल्‍जा सिनी सिरिन, च्‍यिलासिसिन पपा नेमा ङे काङ थोवे, ती तेरी ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यायिन।