Search form

यूहन्‍ना 18

येशूला क्‍येन बिन्‍नी जिम्‍बुप

(मत्ती २६:४७-५६; मर्कूस १४:४३-५०; लूका २२:४७-५३)

1येशूकी तुक सुङ्‍नी मोपोर क्‍या सिन्‍सिमा खोरे लोमातिवी मुला किद्रोन सिरुप टोक्‍पी फर्केन फेप्‍सुङ। ते दुम्‍डोक यी नोक, तमा खो खोरे लोमातिवा ताङ मुला ते शुसुङ। 2तमा खोला क्‍येन तेरुप यहूदाला साङ ती दासा ति छ्‍या नोक, च्‍यिलासिसिन येशू लोमातिवी मुला माङ्‍शोक ते राङ ठेकिनोक। 3ती पेला यहूदाकी रोमी मक्‍मीतिवी मुला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ फरिसीतिवी तङ्‍गुप यहूदी ल्‍हङाङला र्‍हेन्‍दुप मीतिवाला टिनी ते वासुङ। तिवी पेक्‍टुल ताङ बाशिङ ताङ मक्‍मीकी लक्‍च्‍येतिवा खुर्नी वानोक।

4तमा येशूकी खुरुङला त च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा तेरी हाक्‍कोनी तिवी दोङ्‍ला फेप्‍नी तिवाला “ख्‍यिराङ सुला छोलुपला वावु यिन?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 5तमा तिवी “नासरतकी येशूला छोलुपला।” सिनी सिक्‍यासुङ। येशूकी तिवाला “ती ति ङ राङ यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। ती पेला खोला क्‍येन तेरुप यहूदा साङ तिवी मुला राङ लानी देन नोक। 6येशूकी तिवाला “ती ति ङ राङ यिन।” सिनी सुङ्‍सिमा तिवा फिल्‍दुङ्‍मा गल्‍नी तला ग्‍यप्‍सुङ। 7येलुङ येशूकी तिवाला “ख्‍यिराङ सुला छोल्‍गिवी?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। तमा तिवी “नासरतकी येशूला।” सिनी सिक्‍यासुङ। 8तमा येशूकी तिवाला “ती ति ङ राङ यिन सिनी ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यायी, दोजो ख्‍यिरा ङला छोलुप यिन्‍सिन ङे मुला वोतुप दी यम्‍बातिवाला ति डो च्‍यी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 9येशूकी तुक सुङ्‍गुप ति खोकी गोमाला के “ओ पपा, पपी ङला नङ्‍गुपतिवी नाङ्‍ला च्‍यिक साङ मातोर वे।” सिनी सुङ्‍गुप सुङ ति तेरी छेवुला यिन।

10तमा सिमोन पत्रुस तीकी खोरो लोला वोतुप खुर्पा थेन्‍नी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी लावा यीकी यावी थाकाकी नम्‍ज्‍योक टेप च्‍येसुङ। ती लावाकी मिङ ति माल्‍खस नोक। 11ती थोङ्‍नी येशूकी पत्रुसला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो खुर्पा ति शुपकी नाङ्‍ला च्‍यी। काङ पपी ङला खुर च्‍यितुप छेटाङ ति ङे मुखुर्वी रो?”

येशूला हन्‍नासकी दोङ्‍ला टि गलुप

12तमा रोमी मक्‍मीतिवा ताङ तिवी मुला वावु मक्‍मी छ्‍ये ताङ यहूदी ल्‍हङाङला र्‍हेन्‍दुपतिवी येशूला जिम्‍नी टासुङ। 13तमा तिवी खोला गोमाला हन्‍नासकी ते टिनी गाल्‍सुङ। ती हन्‍नास ति ती लोकी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये यिन्‍दुप कैयाफाकी मेम यिनोक। 14ती कैयाफा तीकी “मी मिरा च्‍यिक तेरी मीतिवी थोक्‍ला शेप ति बोरु ल्‍यामु यिन।” सिनी यहूदी गोमा कितुपतिवाला टोङ्‍गु बिन्‍दुप मी यिनोक।

पत्रुसकी येशूला ङो मेशेवी सिक्‍यावु

(मत्ती २६:६९-७०; मर्कूस १४:६६-६८; लूका २२:५५-५७)

15येशूला जिम्‍नी टि डोप पेला सिमोन पत्रुस ताङ यम्‍बा लोमा च्‍यिक ति येशूकी तिङ तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। ती यम्‍बा लोमा ति तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी मुला ङो शेवु तप्‍की येशूकी तिङ तिङ्‍ला तिङ्‍यानी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खाङ्‍बी लेङाङ खला सेक गाल्‍सुङ। 16यिने पत्रुस ति पाङ्‍ला गे चाला राङ लानी देनोक। तमा ती तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी मुला ङो शेवु लोमा तीकी येलुङ लोक्‍नी वानी गोला र्‍हेन्‍दुप पुम्‍पेजा यीला ताम्‍ङे क्‍यानी पत्रुसला नाङ्‍ला टिनी गाल्‍सुङ। 17तमा ती पेला राङ गोला र्‍हेन्‍दुप ती पुम्‍पेजा तीकी पत्रुसला “काङ ख्‍युरुङ साङ तीकी लोमातिवी पर्ला मिरा च्‍यिक मिन?” सिनी टिसुङ। यिने पत्रुसकी “मिन, ङ याङ मिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 18ती पेला नाम टङ्‍गा वोतुप तप्‍की खाङ्‍बी लावातिवा ताङ र्‍हेन्‍दुपतिवा मे तङ्‍नी मेकी गारी गुरीला मे देनी देनोक। तमा पत्रुस साङ तिवी मुला राङ लानी मे देनी देसुङ।

तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी येशूला टिवु

(मत्ती २६:५९-६६; मर्कूस १४:५५-६४; लूका २२:६६-७१)

19तमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये तीकी येशूला खोकी लोमातिवा ताङ खोकी लापुप येन्‍देनकी कोर्ला टिवा क्‍यासुङ। 20येशूकी “ङे मी तेरीकी मिङ्‍गाला राङ सिक्यायिन। ङे तेरी यहूदीतिवा जोम्बुप यहूदी छ्‍योखाङतिवा ताङ यहूदी ल्‍हङाङला नरी येन्‍देन लापिन। ङे काङ ताम्‍ङे साङ छ्‍याकला सि माक्‍या वे। 21ख्‍युरुङ च्‍यिला ङला टिवी? सी ङे सुङ थोवे, तिवाला राङ टि। ङे काङ सिक्‍यावु ति तिवाला तेन्‍तेन छ्‍या वे।” 22येशूकी तुक सुङ्‍गुप थोसिमा ते चाला वोतुप र्‍हेन्‍दुप मी च्‍यिककी “ख्‍युरुङ च्‍युक क्‍यानी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येला तुक सिनी ख लोकिवी?” सियी येशूकी शालला डम्‍ज्‍येक पोप्‍सुङ। 23तमा येशूकी तीला “दोजो ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेला काङ रे च्‍यिक रे मेटेङ्‍बु वोसिन ती मेटेङ्‍बुकी पङ्‍बु ति ङला छ्‍या तेन। यिने दोजो ङे सिक्‍यावु ति टेङ्‍बु राङ यिन्‍सिन ख्‍युरुङ च्‍यिला ङला बेप्‍किवी?” सिनी सुङ्‍सुङ। 24ती ज्‍युक्‍ला हन्‍नासकी येशूला टा टावा राङ तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये कैयाफाकी चाला टिनी ताङ्‍सुङ।

पत्रुसकी येलुङ येशूला ङो मेशेवी सिक्‍यावु

(मत्ती २६:७१-७५; मर्कूस १४:६९-७२; लूका २२:५८-६२)

25तोजो पेला सेक सिमोन पत्रुस ति मे देयी नोक। तमा ते वोतुप मीतिवी तीला “काङ ख्‍युरुङ साङ ती मी तीकी लोमातिवी पर्ला मिरा च्‍यिक मिन रो?” सिनी टिसुङ। यिने तीकी “मिन, ङ याङ मिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 26ते तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी लावातिवी पर्ला पत्रुसकी नम्‍ज्‍योक च्‍येतुप तीकी छेङ्‍गा मिरा च्‍यिक नोक। तीकी पत्रुसला “ख्‍युरुङ ती मी तीकी मुला राङ दुम्‍डोकला वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ख्‍युरुङ ती राङ मिन रो?” सिनी सिक्‍यासुङ। 27येलुङ पत्रुसकी “मिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। ती पेला राङ शार्क्येक च्‍यवु कुकुरी तेन्‍सुङ।

येशूला पिलातसकी चाला टि गलुप

(मत्ती २७:१-२, ११-३१; मर्कूस १५:१-२०; लूका २३:१-५, १३-२५)

28टोपला टेताङ मीतिवी येशूला कैयाफाकी खाङ्‍बा नेसुर रोमी ठिम कितुप मी छ्‍ये पिलातसकी खाङ्‍बाला टिनी गाल्‍सुङ। यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन सापला खोप्‍राङ मेचेङ्‍गा मोडोशी सिनी यहूदीतिवा ति ती खाङ्‍बी नाङ्‍ला माशु। 29तमा पिलातस ति पाङ्‍ला थेन्‍नी तिवी चाला वानी, “दी मीला कङगी कोर्ला ख्‍यिरा क्‍येन बिन्‍दुप यिन?” सिनी टिसुङ। 30तिवी पिलातसला “दी मी तीकी दुक्‍टा माक्‍यावु यिन्‍सिन ङ्‍यिरा दीला ख्‍योरो ते टिनी मेङ्‍गुप्‍जा।” सिनी सिक्‍यासुङ। 31ती थोसिमा पिलातसकी तिवाला “तुकै यिन्‍सिन ख्‍यिरा राङ दीला टि गल्‍नी ख्‍यिरा ठिमला काङ नोके, तुकै राङ ठिम तोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। यहूदी गोमा कितुपतिवी पिलातसला “ङ्‍यिराङला याङ मीला सेतुप छ्‍येर्पा ग्‍येलुप ओङ मे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 32तुकै च्‍युङ्‍गुप ति येशूकी गोमाला के खोरुङ चुक क्‍यानी टुङ्‍गिवी सिनी सुङ्‍गुप ति तेरी छेवुला यिन।

33तमा पिलातस खोरो खाङ्‍बाला लोङ गल्‍नी येशूला खोरो चाला कताङ्‍नी, “ख्‍युरुङ यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु राङ यिन रो?” सिनी टिसुङ। 34येशूकी पिलातसला “काङ दी ख्‍योरे टिवु ताम्‍ङे ति रङगी नासाम नेमा वावु यिनाङ की, मी यम्‍बी ङे कोर्ला सिक्‍यावु यिन?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 35पिलातसकी येशूला “ङ यहूदी यिन रो? ख्‍योरो मिरिकतिवा ताङ कोङ्‍यार छ्‍येतिवी ख्‍युरुङला ङे ते टि वानी ङला चेक तेसुङ। ख्‍योरो काङ क्‍यावु?” सिनी सिक्‍यासुङ। 36तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ङे ग्‍येल्‍खाप ति दी जम्‍बुलिङकी ति मिन। दोजो ङे ग्‍येल्‍खाप दी जम्‍बुलिङकी ति यिन्‍सिन ङला तिङ योकुपतिवी ङे थोक्‍ला थमु ग्‍यप्‍नी ङला यहूदीतिवी लकला ख्‍येल मिज्‍यिवुजा। यिने ङे ग्‍येल्‍खाप ति दी जम्‍बुलिङकी ति मिन।” 37तमा पिलातसकी येशूला “तुकै यिन्‍सिन काङ ख्‍युरुङ ग्‍येल्‍वु राङ यिन?” सिनी टिसुङ। तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो ङला ग्‍येल्‍वु यिन सिनी सिक्‍यावु ति टेके यिन। ङ टेङ्‍बुकी कोर्ला पङ्‍बु तेरुपला क्‍येवु यिन, तमा तीकी थोक्‍ला दी जम्‍बुलिङला वावु यिन। सु मी टेङ्‍बु नोके, तीकी ङे ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍गिवी।” 38तमा पिलातसकी येशूला “टेङ्‍बु सिरुप ति काङ यिन?” सिनी टिसुङ।

तोजोयी सिक्‍यासिमा पिलातस ति येलुङ पाङ्‍ला थेन्‍नी यहूदीतिवी चाला गल्‍नी, “दी मीला याङ ङे काङ साङ क्‍येन तेर गोवु माथोङ। 39यहूदी थरुप तुछ्‍येनला ले टेङ ङे ख्‍यिरा लुक्‍सुला वोतुप दोके चोन्‍खाङला शोरुप मी मिरा च्‍यिकला पि तोङ्‍यिन वे। ङे यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु तीला ख्‍यिरा थोक्‍ला पि तोङ्‍शी सिरुप ख्‍यिरा नो वे?” सिनी तिवाला टिसुङ। 40यिने मीतिवी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी, “मिन, तीला मिन, बरब्‍बाला पि तोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। ती बरब्‍बा ति च्‍याक्‍पा यिनोक।