Search form

यूहन्‍ना 18:12

येशूला हन्‍नासकी दोङ्‍ला टि गलुप

12तमा रोमी मक्‍मीतिवा ताङ तिवी मुला वावु मक्‍मी छ्‍ये ताङ यहूदी ल्‍हङाङला र्‍हेन्‍दुपतिवी येशूला जिम्‍नी टासुङ।