Search form

यूहन्‍ना 18:16

16यिने पत्रुस ति पाङ्‍ला गे चाला राङ लानी देनोक। तमा ती तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी मुला ङो शेवु लोमा तीकी येलुङ लोक्‍नी वानी गोला र्‍हेन्‍दुप पुम्‍पेजा यीला ताम्‍ङे क्‍यानी पत्रुसला नाङ्‍ला टिनी गाल्‍सुङ।