Search form

यूहन्‍ना 19

येशूला सेतुप ठिम कलुप

1ती ज्‍युक्‍ला पिलातसकी मक्‍मीतिवाला येशूला टि गल्‍नी पङ्‍शार तोङ सिनी योक कुसुङ। 2तमा मक्‍मीतिवी छेर्माङ वोतुप येल्‍का कुक्‍नी ग्‍येल्‍वी उशाक दोके जोनी येशूकी गोला कोन्‍नी बिन्‍सुङ, तमा ग्‍येल्‍वुकी कोन्‍दुप च्‍यिन्‍दै छ्‍योवा मुक्‍पु यी खोला कोन्‍नी बिन्‍सुङ। 3तमा तिवा खोकी चाला वानी, “यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वुकी नरी ग्‍येला किशिता!” सिनी मारे तोङ्‍यिन सिरा खोकी शालला डम्‍ज्‍येक पोप्‍सुङ।

4येलुङ पिलातस पाङ्‍ला थेन्‍नी ते जोम्‍बुप यहूदीतिवाला “ङ्‍येना, ङ तीला ख्‍यिरा चाला राङ टि वुङ्‍गिवी। ङे दी मीला काङ क्‍येन तेर गोवु माथोङ सिरुप ति ख्‍यिरा हाक्‍कोवा किसा।” सिनी सिक्‍यासुङ। 5तमा येशू छेर्माङ उशाक ताङ छ्‍योवा मुक्‍पु कोन कोन्‍वा राङ पाङ्‍ला फेप्‍सुङ। ती पेला पिलातसकी तिवाला “ल्‍हो ताङ, ती मी ति दे राङ वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 6तमा कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ ल्‍हङाङकी मक्‍मीतिवी खोला थोङ्‍सिमा, “तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से! ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से!” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। तमा पिलातसकी तिवाला “तुकै यिन्‍सिन दी मीला ख्‍यिरा राङ टि गल्‍नी ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से। ङे दीला काङ क्‍येन तेर गोवु माथोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 7तुक सिक्‍यासिमा यहूदीतिवी “ङ्‍यिरा मुला वोतुप ठिमला ल्‍हासिन दी मी याङ शि राङ गोकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी खुरुङ राङ कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन सिनी सिनोक।”

8ती ताम्‍ङे थोसिमा पिलातस ति मङ ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 9तमा पिलातस येलुङ खोरो खाङ्‍बी नाङ्‍ला लोक्‍नी गल्‍नी येशूला “ख्‍युरुङ कनी नेसुर वावु?” सिनी टिसुङ। यिने येशूकी तीला काङ टिलेन साङ मासुङ। 10तुक क्‍यानी पिलातसकी येशूला “च्‍यिला ख्‍युरुङ ङला ताम्‍ङे मलाप? ङला ख्‍युरुङला पि तोङ्‍गुप ओङ साङ वे, ग्‍यङ्‍शिङ लोला ग्‍येल ज्‍यितुप ओङ साङ वोतुप ति ख्‍युरुङला छ्‍या मे?” सिनी सिक्‍यासुङ। 11तमा येशूकी पिलातसला “दोजो कोन्‍छ्‍योककी दुक कितुप ओङ ख्‍युरुङला मानाङ्‍सुङ सिसिन ख्‍योरो ङला काङ साङ कि मुथुपुप्‍जा। तुक क्‍यानी ङला ख्‍योरो लकला चेक तेतुप मी तीला मङ दिक्‍पाकी क्‍येन फोकिवी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 12ती थोसिमा पिलातसकी येशूला पि तोङ्‍गुप छाल्‍सुङ। यिने यहूदीतिवी “दोजो ख्‍योरो दीला पि ताङ्‍सिन ख्‍युरुङ रोमी ग्‍येल्‍वु छ्‍ये कैसरकी खला ङ्‍येन्‍दुप मी राङ मिन। सी खुरुङ ति ग्‍येल्‍वु यिन सिनी सिवे, ती ति कैसरकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुप मी यिन।” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ।

13ती थोसिमा पिलातसकी येशूला पाङ्‍ला टिनी वानी खोरुङ ति दे येम्‍ज्‍योक तिङ्‍नी जोवु लेङाङ सिरुप दासाला वोतुप ठिम कितुप ठीला देसुङ। (ती दासाला ति हिब्रू ताम्‍ङेला गब्‍बथा सिनी सिनोक।) 14ती ङ्‍यिमा ति यहूदी थरुप तुछ्‍येन टडिक कितुप ङ्‍यिमा यिनोक। तोजो पेला ङ्‍यिमी गुङगी छ्‍युजी च्‍यिङ्‍ङी गाल्‍नोक। तमा पिलातसकी यहूदीतिवाला “ल्‍होसा, ख्‍यिरा ग्‍येल्‍वु।” सिनी सिक्‍यासुङ। 15ती थोनी यहूदीतिवी “तीला से, तीला से, तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से।” सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। येलुङ पिलातसकी तिवाला “वुतुङ के ङ दी ख्‍यिरा ग्‍येल्‍वु तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी सेतुप?” सिनी टिसुङ। तमा कोङ्‍यार छ्‍येतिवी “ङि्‍यरा ति याङ कैसर मिसिन यम्‍बा ग्‍येल्‍वु सु साङ मे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 16तमा पिलातसकी येशूला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी सेतुपला तिवाला चेक तेसुङ।

येशूला ग्‍यङ्‍शिङ लोला कलुप

(मत्ती २७:३२-४४; मर्कूस १५:२१-३२; लूका २३:२६-४३)

तमा मक्‍मीतिवी येशूला टिनी गाल्‍सुङ। 17तमा येशूकी ग्‍यङ्‍शिङ खुर्नी कप्ली सिरुप दासाला फेप्‍सुङ। ती दासाला ति हिब्रू ताम्‍ङेला गलगथा सिवी। 18ते लेप्‍सिमा मक्‍मीतिवी खोला ग्‍यङ्‍शिङला काँडी दाप्‍नी काल्‍सुङ। तमा यम्‍बा मिरा ङ्‍यीला च्‍यिक ति खोकी यावी थाकाला ताङ च्‍यिक ति खोकी येन्‍बी थाकाला ग्‍यङ्‍शिङला काँडी दाप्‍नी काल्‍सुङ। 19पिलातसकी यिकी यी पङ्‍लिङ लोला टिनी ग्‍यङ्‍शिङला ग्‍यक च्‍यिसुङ। ती यिकीला “नासरतकी येशू, यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु” सिनी टिनोक। 20यहूदीतिवा बङीकी ती यिकी ति रासुङ, च्‍यिलासिसिन येशूला ग्‍यङ्‍शिङ लोला कलुप दासा ति ग्‍येसाकी चाला राङ ख्‍येल्‍गिनोक। ती यिकी ति हिब्रू ताङ रोमी ताङ ग्रीककी ताम्‍ङेला टिवु नोक। 21यहूदी कोङ्‍यार छ्‍येतिवी पिलातसला दुक सिक्‍यासुङ, “ती यिकीला ‘यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु’ सिनी माटिनी ‘दी मी तीकी खुरुङ यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु यिन सिक्‍यासुङ।’ सिनी टि।” 22पिलातसकी तिवाला “ङे चुकै टिवे, तुकै राङ देशी।” सिनी सिक्‍यासुङ।

23मक्‍मीतिवी येशूला ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍सिमा खोकी नम्‍सा ति छो ज्‍यी जोनी रे रेला गोसुङ। खोकी नुम्‍बुप यम्‍बा नम्‍सा रिङ्‍बु ति यायु नेमा ज्‍युनी मामु सेक माचेम्‍बा क्‍यानी ल्‍हावु नोक। 24तुक क्‍यानी तिवी “लो, दाक्‍पु दी मज्‍या ति मर्‍हल्‍वा क्‍यानी ग्‍येन ग्‍यप्‍नी सुला थेप्‍किवे, तीकी खुन डोप।” सिनी केवुल क्‍यासुङ। तुकै च्‍युङ्‍गुप ति

“तिवी ङे मज्‍या ति तिवी पर्ला गोसुङ,

तमा ङे मज्‍या रिङ्‍बु ति ग्‍येन ग्‍यप्‍सुङ।”

सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला टि वोतुप ति तेरी छेवुला यिन। मक्‍मीतिवी तुकै राङ क्‍यासुङ।* 25येशूला कलुप ग्‍यङ्‍शिङकी चाला राङ खोकी आमा ताङ उरु ताङ क्‍लोपासकी पेर्मी मरियम ताङ मरियम मग्‍दलिनी लानी देनोक। 26तमा येशूकी खोरो आमा ताङ तीकी चाला खुरुङला ङ्‍यिङ्ज्‍ये कितुप लोमा तीला थोङ्‍नी खोकी खोरे आमा तीला “ममो, दी ति ख्‍योरो पुज्‍युङ यिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 27तमा ती ज्‍युक्‍ला खोकी ती लोमा तीला “ल्हो, खो याङ ख्‍योरो आमा यिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ। ती पे नेज्‍युनी ती लोमा तीकी येशूकी आमाला खोरो खाङ्‍बा टिनी गल्‍नी खोरो आमाला दोके क्‍यानी शब्‍ज्‍यी क्‍यासुङ।

येशू टुङ्‍गुप

(मत्ती २७:४५-५६; मर्कूस १५:३३-४१; लूका २३:४४-४९)

28ती ज्‍युक्‍ला येशूकी खोकी कि गोवु लाका तेरी सिन्‍दुप ति हाक्‍कोनोक। तमा कोन्‍छ्‍योककी सुङला टिवु ति छे ज्‍यितुपला येशूकी “ङला कोम्‍बा लासुङ।” सिनी सुङ्‍सुङ।* 29ती पेला ते नेक्‍योक च्‍यिककी नाङ्‍ला गुन्‍डुम छ्‍याङ क्‍युर्वु क्‍येङ्‍नी ज्‍याक्‍नोक। तमा मक्‍मीतिवी ल्हेन्‍दा ति गुन्‍डुम छ्‍याङ क्‍युर्वुला पासिमा ती ति हिसपकी येल्‍काकी गोला ज्‍याक्‍नी येशूकी खला ज्‍याक्‍सुङ। 30खोकी ती गुन्‍डुम छ्‍याङ क्‍युर्वु ति चेयी च्‍यिप क्‍यासिमा, “त याङ ङे लाका तेरी सिन्‍सुङ।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा खोकी गो कुक क्‍यानी उ छ्‍येसुङ।

येशूकी याशिङ्‍बी वोक्‍ला दुङ सुरुप

31ती छेर्मु ति ङासोप ङ्‍यिमा टडिक कितुप ङ्‍यिमा यिनोक। ती सला ति खक्‍छ्‍येवु ङासोप ङ्‍यिमा यिन्‍दुप तप्‍की यहूदीतिवी ती ङासोप ङ्‍यिमाला फुङ्‍बुतिवा ग्‍यङ्‍शिङ लोला मुलुशी नोनी फुङ्‍बुतिवी काङ्‍बातिवा च्‍याक्‍नी खुन डो च्‍यि सिनी पिलातसला गोङ्‍बा शुसुङ। 32तमा मक्‍मीतिवा गल्‍नी येशूकी मुला ग्‍यङ्‍शिङला कलुपतिवी काङ्‍बातिवा रे ताङ रे क्‍यानी च्‍याक्‍सुङ। 33ती ज्‍युक्‍ला तिवी येशूकी चाला वानी खो टुङ सिन्‍दुप थोङ्‍नी खोकी काङ्‍बा ति माच्‍याक। 34यिने मक्‍मीतिवी पर्ला मिरा च्‍यिककी दुङ थ्वोनी येशूकी याशिङ्‍बाला सुर्सुङ, तमा तेसुर शार्क्येक ठक ताङ छ्‍यु थेन्‍सुङ। 35ती थोङ्‍गुप मी तीकी ती ताम्‍ङेकी कोर्ला पङ्‍बु बिन वे। तुक क्‍यानी तीकी पङ्‍बु ति टेङ्‍बु यिन। तीकी खोरो पङ्‍बु बिन्‍दुप ति वुतुङ के च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे यिन सिनी छ्‍या वे, तमा ख्‍यिरा साङ ती ताम्‍ङेला तेपा किशी सिनी तीकी ती पङ्‍बु बिन्‍दुप यिन। 36तुकै च्‍युङ्‍गुप ति “खोकी रुकक च्‍यिक साङ मछ्‍याकिवी।” सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङला टिवु ति तेरी छेवुला यिन।* 37तमा येलुङ कोन्‍छ्‍योककी सुङगी यम्‍बा दासाला साङ “खोरुङला दुङ सुरुप तीला तिवी ल्‍हेवितो।” सिनी टि वे।*

येशूकी फुङ्‍बु कल्‍दोक क्‍यावु

(मत्ती २७:५७-६१; मर्कूस १५:४२-४७; लूका २३:५०-५६)

38ती ज्‍युक्‍ला अरिमाथिया नेमा वावु योसेफ सिरुप मी ति पिलातसकी चाला गल्‍नी येशूकी फुङ्‍बु ति खुर्नी डो च्‍यि सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। ती योसेफ ति येशूला तेपा कितुप मी यिनोक, यिन्‍सिनाङ यहूदीतिवाला ज्‍यिवा लानी तीकी ती ताम्‍ङे ति छ्‍याकला राङ ज्‍याक्‍नोक। तमा पिलातसकी येशूकी फुङ्‍बु खुर डो च्‍यिसिमा ती ति गल्‍नी येशूकी फुङ्‍बु ति ग्‍यङ्‍शिङ लो नेमा मर पाप्‍सुङ। 39तमा गोमाला के येशूला ठेतुपला नुपला गलुप निकोदेमस साङ टि जङ्‍बु खाप मुर्रकी फे ताङ एलवाकी फे र्‍हेवु किलो खल ज्‍यिक ताङ च्‍युक्‍सुम चोयी खुर्नी ते वासुङ। 40तमा तिवा ङ्‍यिकरकी यहूदीतिवी कल्‍दोक कितुप लुक्‍सु दोके क्‍यानी ती र्‍हेवु फे ति येशूकी फुङ्‍बुला कुनी रा नेङेनकी नाङ्‍ला टिल्‍सुङ। 41ते येशूला ग्‍यङ्‍शिङला कलुप दासाला दुम्‍डोक यी नोक। ती दुम्‍डोकला गोमाला सी रो साङ माज्‍यकुप टककी फुक सम्‍बा यी नोक। 42ती छेर्मु ति ङासोप ङ्‍यिमा टडिक कितुप ङ्‍यिमा यिनोक, तमा ती शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक ति चाला राङ वोतुप तप्‍की तिवी येशूकी फुङ्‍बु ति ती नाङ्‍ला ज्‍याक्‍सुङ।