Search form

यूहन्‍ना 19:17

17तमा येशूकी ग्‍यङ्‍शिङ खुर्नी कप्ली सिरुप दासाला फेप्‍सुङ। ती दासाला ति हिब्रू ताम्‍ङेला गलगथा सिवी।