Search form

यूहन्‍ना 19:8

8ती ताम्‍ङे थोसिमा पिलातस ति मङ ज्‍यिवा क्‍यासुङ।