Search form

यूहन्‍ना 20:17

17तमा येशूकी तीला “ङला जिम जिम्‍वा माज्‍योक, च्‍यिलासिसिन ङ तरोङ साङ पपी चाला लोक्‍नी मागल वे। यिने ख्‍युरुङ ङे लोमातिवी चाला गल्‍नी ख्‍यिरा पपा यिन्‍दुप ङे पपा, ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योक यिन्‍दुप ङे कोन्‍छ्‍योककी ते ङ लोक्नी डोयी वे सिनी लोप।” सिनी सुङ्‍सुङ।