Search form

यूहन्‍ना 20:23

23ख्‍यिरा सी दिक्‍पाला माफ तेर्किवे, कोन्‍छ्‍योककी साङ ती दिक्‍पाला माफ नङ्‍गितो। तमा माफ माबिन्‍सिन ती दिक्‍पा ति तुकै राङ लुकितो।”