Search form

यूहन्‍ना 21:19

19ती ति पत्रुस चुक क्‍यानी शिनी कोन्‍छ्‍योकला मोवा तेर्किवी सिरुप कोर्ला येशूकी सुङ्‍गुप यिन। तुक सुङ्‍सिमा येशूकी पत्रुसला “ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो!” सिनी सुङ्‍सुङ।