Search form

यूहन्‍ना 3:10

10येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ इस्राएलकी गेकेन यिन्‍सिनाङ ती ताम्‍ङे ति हाक्‍मोकोवी?