Search form

यूहन्‍ना 3:11

11वुतुङ के ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ङि्‍यरा काङ शेवु ति सिरिन, तमा काङ थोङ्‍गुप ति पङ्‍बु तेरिन। यिन्‍सिनाङ ङ्‍यिरा पङ्‍बु बिन्‍दुप ति ख्‍यिरा मेङ्‍येन्‍दिवी।