Search form

यूहन्‍ना 3:31

देवाच्‍येन नेमा फेवु सेवु

31“देवाच्‍येन नेमा फेवु ति तेर ताङ सिनाङ चोछ्‍ये वे। जम्‍बुलिङकी मी ति जम्‍बुलिङकी मी राङ यिन, तमा जम्‍बुलिङकी थोक्‍ला तिराङ ताम्‍ङे किवी। यिने देवाच्‍येन नेमा फेवु ति तेरी सिनाङ चोछ्‍ये वे।