Search form

यूहन्‍ना 4:43

मी छ्‍ये यीकी पुज्‍युङला येशूकी टेक च्‍यितुप

43तमा ते येशू ङ्‍यिमा ङ्‍यी ज्‍युसिमा तेसुर गालील लुङ्‍बाला फेप्‍सुङ।