Search form

यूहन्‍ना 4:9

9तमा पुम्‍पेजा तीकी खोला “अच्‍यु ति यहूदी यिन, ङ ति सामरी पुम्‍पेजा यिन। चुक क्‍यानी अच्‍यी ङला छ्‍यु नाङ सिनी सुङ्‍गुप यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। (यहूदीतिवा सामरीतिवी मुला काङ साङ ख मिडिक्‍नोक।)