Search form

यूहन्‍ना 5

येशूकी चे गारीला नेर्पु यीला टेक च्‍यितुप

1ती ज्‍युक्‍ला यहूदीतिवी तुछ्‍येन यी नोक, तमा ती तुछ्‍येनला येशू येर यरूशलेमला फेप्‍सुङ। 2ते यरूशलेम नाङ्‍ला लुककी गो सिरुप गे चाला चो च्‍यिक नोक। ती चोला ति हिब्रू ताम्‍ङेला बेथस्‍दा सिनी सिनोक, तमा ती चे गारी गुरीला कज्‍युकी खला थोक कपुप दलान ङ चोके नोक। 3ती दलानला मिक शर्वातिवा ताङ थेङ्‍बातिवा ताङ लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुपतिवा ताङ नेर्पुतिवा बङी ङ्‍यिलोक्‍नी देनोक। तिवा तेरी ती चो ति नम पेला योकिते सिनी गुनी देकिनोक। 4च्‍यिलासिसिन पर्चिक पर्चिक कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु ति ते वानी ती चो ति योकिनोक, तमा चो योसिमा सु गोमाला ती चे नाङ्‍ला शुकिवे, तीला चुकै राङ नेजु वोसिनाङ टेकिवी सिनी सिनोक। 5तमा ते वोतुप नेर्पुतिवी नाङ ने लो खल्‍ज्‍यिक ताङ च्‍याप्‍ग्‍ये नेज्‍युन नावु मी यी नोक। 6ती नेर्पु ति सला ङ्‍यिलोक्‍नी देतुप येशूकी थोङ्‍सुङ। तमा खोकी तीला लो बङी ना नोक सिरुप हाक्‍कोनी, “ख्‍युरुङला टेकुप नो वे?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 7ती नेर्पु तीकी येशूला “चोवो, ती चो योकुप पेला ङला तेक्‍नी चे नाङ्‍ला लुङ तेरुप मी सु साङ मे। तमा ङ शुकुप छोलुप पेला मी यम्‍बा राङ ङ सिनाङ गोमाला के चे नाङ्‍ला शुकिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 8तमा येशूकी तीला “ख्‍युरुङ खोक लानी ख्‍योरो दिङ्‍ज्‍ये खुर्नी यु।” सिनी सुङ्‍सुङ। 9खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती नेर्पु ति शार्क्येक टेक्‍नी खोरो दिङ्‍ज्‍येतिवा खुर्नी युसुङ।

ती छेर्मु ति यहूदीतिवी ङासोप ङ्‍यिमा ख्‍येल्‍गिनोक। 10ती तप्‍की यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी ती टेकुप मी तीला “हारिङ याङ ङासोप ङ्‍यिमा यिन, तुक क्‍यानी ख्‍योरो दी दिङ्‍ज्‍ये खुरुप ति दाक्‍पी यहूदी ठिमला मेवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 11यिने तीकी “ङला टेक च्‍यितुप मी तीकी ङला दिङ्‍ज्‍ये खुर्नी यु सिनी सुङ्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 12येलुङ तिवी तीला “ख्‍युरुङला ख्‍योरो दिङ्‍ज्‍ये खुर्नी यु सिनी सिरुप मी ति सु यिन?” सिनी टिसुङ। 13यिने ती टेकुप मी तीकी खुरुङला टेक च्‍यितुप ति सु यिन सिनी ङो मेसेनोक, च्‍यिलासिसिन ते मी मङ्‍छ्‍योक नोक, तमा येशू तेसुर खरक्‍पा सोक थेन्‍नी फेप्‍नोक।

14ती ज्‍युक्‍ला येशूकी ती मी तीला यहूदी ल्‍हङाङला ठेसुङ, तमा तीला “ल्‍होसा, त ख्‍युरुङ टेक्‍सुङ, तफेन्‍ला दिक्‍पा माकिता। मिसियाङ ख्‍युरुङला मङ मेलोक्‍पा ख्‍येल्गितो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 15ती थोसिमा ती मी ति यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी चाला गल्‍नी खुरुङला टेक च्‍यितुप ति येशू यिनोक सिनी सिक्‍यासुङ। 16ती तप्‍की यहूदीतिवी येशूला छेटाङ तेरुप छाल्‍सुङ, च्‍यिलासिसिन खोकी ङासोप ङ्‍यिमाला तुका लाकातिवा क्‍यासुङ। 17यिने येशूकी तिवाला दुक सुङ्‍सुङ, “ङे पपी त सेक नरी लाका कियी वे, तुक क्‍यानी ङ साङ लाका कियी वे।” 18ती ताम्‍ङे थोनी यहूदीतिवी येशूला मङ सेतुप नो क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन खोकी ङासोप ङ्‍यिमा मेतेन्‍दुप तिराङ मिन, खुरुङ ति कोन्‍छ्‍योक ताङ च्‍यिक्‍पा राङ जोनी कोन्‍छ्‍योकला ति खोरे पपा यिन सिनी सुङ्‍नोक।

कोन्‍छ्‍योककी सेवुकी ओङ

19तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, पुज्‍युङ खोरो राङ काङ साङ कि मुथुपी, यिने पपी काङ कितुप थोङ वे, पुज्‍युङकी साङ तुकै राङ किवी। 20पपी खोरो पुज्‍युङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यानी खोकी क्‍या नङ्‍गुप लाकातिवा तेरी खोरो पुज्‍युङला छ्‍या देन्‍गिवी। यिन, खोकी ती सिनाङ मङ लाका ग्‍येर्पुतिवा खोरो पुज्‍युङला छ्‍या तेन नङ्‍गिवी, ती थोङ्‍नी ख्‍यिराङ हलेवा लङ्‍गितो। 21पपी शेपतिवाला सेन्‍बु लङ च्‍यिनी तिवाला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी नङ्‍गुप दोके खोकी पुज्‍युङकी साङ सुला मिजी तेरुप नोवा नोके, तीला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेर्किवी। 22तोजोयी तिराङ मिन, पपा खोरे राङ सुला साङ ठिम मिकिवी, यिने तेरी ठिम कितुप ओङ ति खोकी पुज्‍युङला चेक तेन नङ वे। 23ती ति तेरीकी पपाला ताङ्‍देन कितुप दोके खोकी पुज्‍युङला साङ ताङ्‍देन किशी सिनी यिन। सी खोकी पुज्‍युङला ताङ्‍देन मिकिवे, पुज्‍युङला तोङ्‍गुप पपाला साङ ताङ्‍देन मिकिवी। 24ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बु सिरिन, सी ङे सुङला ङ्‍येन्‍नी ङला तोङ्‍गुप तीला तेपा किवे, तीला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी। तीला पर्च्या मोफोकिवी, तमा शेप ने थर्नी मिजी ङ्‍येकिवी।”

25“ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, तुजे यी वुङ्‍यिन वे। ती तुजे ति वानिङ सिन वे। ती तुजेला शेपतिवी कोन्‍छ्‍योककी पुज्‍युङकी वोरु थोकिवी, तमा ती वोरु थोवुतिवा ति शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गिवी। 26पपा खोरे मुला मिजी वोतुप दोके खोकी खोरे पुज्‍युङला साङ मिजी वोतुप जो नाङ्‍सुङ। 27तमा पपी खोरे पुज्‍युङला दी जम्‍बुलिङकी मीतिवा तेरीला ठिम कितुप ओङ नाङ्‍सुङ। ती ति खोकी पुज्‍युङ ति मी पुज्‍युङ यिन्‍दुप तप्‍की यिन। 28दी ताम्‍ङे थोनी ख्‍यिराङ हलेवा माकी। शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी नाङ ने शेपतिवा तेरीकी खोकी पुज्‍युङकी वोरु थोवु तुजे वुङ्‍यिन वे। 29ती तुजेला टेङ्‍बु क्‍यावुतिवा ति मिजी ङ्‍येतुपकी थोक्‍ला सेन्‍बु लङ्‍गिवी, तमा मेटेङ्‍बु क्‍यावुतिवा ति पर्च्याला ख्‍येलुपकी थोक्‍ला शेप ने सेन्‍बु लङ्‍गिवी।”

30“ङ ङरा राङ काङ साङ कि मुथुपी, यिने पपी ङला काङ क नङ वे, ती दोके क्‍यानी ठिम कितिन। ङे कितुप ठिम ति टेङ्‍बु वे, च्‍यिलासिसिन ङ ङे नोवाला मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप तीकी नोवाला दोके कितुप तप्‍की यिन।”

येशूकी कोर्ला पङ्‍बु नङ्‍गुप

31“दोजो ङे ङरा थोक्‍ला राङ पङ्‍बु बिन्‍दुप यिन्‍सिन ङे बिन्‍दुप पङ्‍बु ति टेङ्‍बु मेङ्‍गिवी। 32ङे थोक्‍ला पङ्‍बु नङ्‍गुप ति यम्‍बा यी वे, खोकी ङे कोर्ला नङ्‍गुप पङ्‍बु ति टेङ्‍बु यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे। 33बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाला ताम्‍ङे टेपला ख्‍यिरा मीतिवा ताङ्‍सुङ, तमा तीकी तिवाला दी टेङ्‍बुकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍सुङ। 34तन्‍दा ङे दी ताम्‍ङे सिक्‍यावु ति ङे थोक्‍ला मी नेसुर पङ्‍बु गोवु तप्‍की मिन, यिने ख्‍यिराङला पर्च्या नेमा र्‍होकुपला यिन। 35यूहन्‍ना ति बर्नी ठछ्‍येली जोप दिप्‍ली दोके यिन, तमा ख्‍यिरा चेयी पर सेक तीकी ठछ्‍येलीला गा क्‍यासुङ। 36यिने ङे मुला याङ यूहन्‍नाकी बिन्‍दुप पङ्‍बु सिनाङ पङ्‍बु छ्‍ये वे। पपी ङला तेरी सिन्‍दा कि सिनी ङला नङ्‍गुप दी लाका कियी वोतुप ति खोकी ङला तङ्‍गुप यिन सिनी छ्‍या तेन्‍दुप पङ्‍बु यिन। 37तमा ङला तोङ्‍गुप पपा खोरे राङ ङे थोक्‍ला पङ्‍बु नङ वे। ख्‍यिरा याङ नाम्‍साङ खोकी वोरु माथो वे, खोला थोङ्‍गुप साङ माथोङ वे, 38तमा खोकी सुङ साङ ख्‍यिरा सेमला माला वे, च्‍यिलासिसिन खोकी तङ्‍गुप तीला ख्‍यिरा तेपा माक्‍यावु तप्‍की यिन।

39ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी सुङ लोपुप ति ती सुङ नेमा नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येकिवी सिनी नासाम ताङ्‍नी यिन। तमा ती सुङगी ङे कोर्ला पङ्‍बु तेर्किवी। 40यिन्‍सिनाङ ख्‍यिराङ ती नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येतुपला ङे चाला वुङ्‍गुप नो माक्‍या। 41ङ ति मीतिवा नेसुर मोवा ङ्‍येतुप मोछोल। 42यिने ख्‍यिराङ चुका पारकी मी यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे, ख्‍यिरा सेमला कोन्‍छ्‍योकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप नो मेतुप साङ ङला छ्‍या वे। 43ङे पपी मिङला ङ दी जम्‍बुलिङला वायी, यिने ख्‍यिरा ङला सेमला माला। यिने दोजो मी ललाइ खोरो ओङ्‍ज्‍येनला वासुङ सिसिन ख्‍यिरा तीला सेमला लङ्‍गिवी। 44ख्‍यिराङ च्‍यिककी च्‍यिक नेमा ताङ्‍देन ङ्‍येतुपला गा किवी, यिने च्‍यिक राङ वोतुप कोन्‍छ्‍योक नेमा वुङ्‍गुप मोवा ति मोछोली सिसिन ख्‍यिरा चुक क्‍यानी तेपा कि थुप्‍किवी रो? 45यिने ङे पपी दोङ्‍ला ख्‍यिराङला क्‍येन तेरुप ति ङ यिन सिनी ख्‍यिराङ नासाम मातोङ। ख्‍यिराङला क्‍येन तेरुप याङ ख्‍यिरा रेवा क्‍यावु मोशा के यिन। 46दोजो ख्‍यिरा मोशाला तेपा क्‍यावु यिन्‍सिन ङला तेपा कि गोवुजा, च्‍यिलासिसिन मोशाकी याङ ङे कोर्ला राङ टि वे। 47यिने ख्‍यिरा मोशाकी टिवु ठिमला साङ तेपा माक्‍यासुङ सिसिन चुक क्‍यानी ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेला तेपा किवी रो?”