Search form

यूहन्‍ना 5:18

18ती ताम्‍ङे थोनी यहूदीतिवी येशूला मङ सेतुप नो क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन खोकी ङासोप ङ्‍यिमा मेतेन्‍दुप तिराङ मिन, खुरुङ ति कोन्‍छ्‍योक ताङ च्‍यिक्‍पा राङ जोनी कोन्‍छ्‍योकला ति खोरे पपा यिन सिनी सुङ्‍नोक।