Search form

यूहन्‍ना 5:40

40यिन्‍सिनाङ ख्‍यिराङ ती नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येतुपला ङे चाला वुङ्‍गुप नो माक्‍या।