Search form

यूहन्‍ना 5:44

44ख्‍यिराङ च्‍यिककी च्‍यिक नेमा ताङ्‍देन ङ्‍येतुपला गा किवी, यिने च्‍यिक राङ वोतुप कोन्‍छ्‍योक नेमा वुङ्‍गुप मोवा ति मोछोली सिसिन ख्‍यिरा चुक क्‍यानी तेपा कि थुप्‍किवी रो?