Search form

यूहन्‍ना 5:8

8तमा येशूकी तीला “ख्‍युरुङ खोक लानी ख्‍योरो दिङ्‍ज्‍ये खुर्नी यु।” सिनी सुङ्‍सुङ।