Search form

यूहन्‍ना 6

येशूकी मी तोङ्‍डा ङला समा नङ्‍गुप

(मत्ती १४:१३-२१; मर्कूस ६:३०-४४; लूका ९:१०-१७)

1ती ज्‍युक्‍ला येशू गालील ग्‍येम्‍छोकी फर्केन फेप्‍सुङ। ती ग्‍येम्‍छोला ति तिबेरियास ग्‍येम्‍छो साङ सिनोक। 2ते मी माङ्‍छ्‍योककी खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन खोकी नेर्पुतिवाला टेक च्‍यितुप हलेवु ततिवा तिवी थोङ्‍नोक। 3तमा येशू खोकी लोमातिवी मुला येर पम्‍दोकला जेनी ते राङ ज्‍युसुङ। 4ती पेला यहूदीतिवी थरुप तुछ्‍येन वुङ्‍ला के नोक।

5येशूकी मी माङ्‍छ्‍योक खोकी चिप्‍ला वुङ्‍यिन कितुप थोङ्‍नी खोरो लोमा फिलिपला “दाक्‍पु दी मीतिवा तेरीला तेरुपला कनी नेसुर शुब्‍ज्‍याङ ङ्‍योप्‍जा?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 6खोकी फिलिपला सेम ल्‍हापला तिराङ तुक सुङ्‍नोक, च्‍यिलासिसिन खोकी काङ कितुप छल वे, ती ति वुतुङ के खोला राङ छ्‍या नोक। 7तमा फिलिपकी “दिवा तेरीला चे चेयी राङ स ज्‍यितुपला साङ ङुलकी डप्‍बु सयी ङ्‍यीकी+ शुब्‍ज्‍याङ ङ्‍योसिनाङ मलङ्‍गिवी।” सिनी खोला सिक्‍यासुङ। 8ती पेला येशूकी लोमातिवी पर्ला सिमोन पत्रुसकी नुप अन्‍द्रियास तीकी येशूला दुक सिक्‍यासुङ, 9“दे पेजा यीकी लोला जौकी शुब्‍ज्‍याङ ङ चोके ताङ ङ्‍या ङ्‍यी चोके वे, यिने दोजोयीकी याङ दोजो मी मङ्‍मुला कङगी लङ्‍गुप्‍जा?” सिनी सिक्‍यासुङ। 10तमा येशूकी “मीतिवाला दे च्‍यी।” सिनी लोमातिवाला सुङ्‍सुङ। ते च बङी वोतुप दिङ्‍मा नोक, तमा मीतिवा तेरी ती दिङ्‍माला देसुङ। ते तो मिसिन ख्‍योक्‍पेजा मिरा तोङ्‍डा ङ नोक। 11तमा येशूकी ती शुब्‍ज्‍याङ ति लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा ते देतुप मीतिवा तेरीला गोनी तेर च्‍यिसुङ। तुक राङ क्‍यानी ङ्‍या साङ तिवा तेरीला डाता सेक गोनी तेर च्‍यिसुङ। 12मीतिवी डाता सेक सो सिन्‍सिमा येशूकी लोमातिवाला “ल्‍हकुप पुर्मातिवा तेरी रु, तिवा च्‍यिक साङ माक्‍युर।” सिनी सुङ्‍सुङ। 13तमा तिवी जौकी शुब्‍ज्‍याङ ङ नेमा मीतिवी सोसिमा ल्‍हकुप पुर्मातिवा रुसुङ, तमा ती पुर्मातिवा ति तोलुम च्‍यिङ्‍ङी नाङ्‍ला क्‍येङ्‍सुङ। 14खोकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाका थोङ्‍नी मीतिवी “खो याङ वुतुङ के जम्‍बुलिङला फेप्‍किवी सिनी सिक्‍यावु कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 15तमा येशूकी मीतिवी खोरुङला उर्च्युम ग्‍यप्‍नी टि गल्‍नी ग्‍येल्‍वु जोप छोलिन नोक सिरुप हाक्‍कोनी खो खरक्‍पा सोक सिरा तेसुर थेन्‍नी च्‍यिक राङ पम्‍दोक नेवा लोक्‍नी फेप्‍सुङ।

येशू छ्‍यी खला युवु

(मत्ती १४:२२-२७; मर्कूस ६:४५-५२)

16ती गोमु नाम ल्‍होसिमा येशूकी लोमातिवा मर ग्‍येम्‍छो गारीला गल्‍नी 17टुला जेनी ग्‍येम्‍छो फर्केन कफर्नहुम ग्‍येसा नेवा डोप गाल्‍सुङ। यिने नक्‍तोमी गल्‍सिमा साङ येशू तिवी चाला माफेप्‍नोक। 18ती पेला राङ छासे लुङ ग्‍यप्‍नी ग्‍येम्‍छोकी बालाप कशेन ल्‍हानोक। 19ते नेसुर लोमातिवा टु ग्‍यप्‍नी किलोमिटर ङ टुक चोयी डोसालेन्‍सिन येशू ग्‍येम्‍छो ख नेसुर युनी टी चाला फेपुप तिवी थोङ्‍सुङ। ती थोङ्‍सिमा तिवा पर्नी छासे ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 20यिने येशूकी तिवाला “ङ राङ यिन, ज्‍यिवा माकी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 21तमा लोमातिवा गा क्यानी येशूला टी नाङ्‍ला गासो शुसुङ, तमा टु ति तिवा डोप नो क्‍यावु दासाला शार्क्येक लेप्‍सुङ।

मिजी तेरुप शुब्‍ज्‍याङ ति येशू यिन।

22ती सला तीला ग्‍येम्‍छो छुर्केन वोतुप मीतिवी ते टु ति च्‍यिक तिराङ नोक, तमा येशू ति लोमातिवी मुला ती टुला जेनी माफेप्‍नी खोकी लोमातिवा तिराङ गलुप यिन सिरुप ति छ्‍या नोक। 23तमा तिबेरियास नेसुर वावु यम्‍बा टुतिवा ति गोमाला चोवोकी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍नी मी माङ्‍छ्‍योकला शुब्‍ज्‍याङ नङ्‍गुप दासाकी चाला राङ लेप्‍नोक। 24तमा तिवी ते येशू साङ ज्‍यु मेतुप ताङ लोमातिवा साङ मेतुप थोङ्‍नी टुतिवाला जेनी येशूला छोलुपला कफर्नहुम ग्‍येसा नेवा गाल्‍सुङ।

25तिवा ग्‍येम्‍छोकी फर्केन लेप्‍सिमा येशूला ठेसुङ। तमा खोला ठेसिमा तिवी “गेकेन, गेकेन दे नम फेवु?” सिनी टिसुङ। 26तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ख्‍यिरा ङला छलुप ति ङे क्‍यावु हलेवु ततिवा थोङ्‍गुप तप्‍की मिन, यिने ख्‍यिरा डाता सेक शुब्‍ज्‍याङ सोवु तप्‍की यिन। 27ख्‍यिराङ रुल्‍नी डोप समी थोक्‍ला लाका माकी, बोरु नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेरुप समी थोक्‍ला लाका की। ती मिजी ति ङ मी पुज्‍युङकी ख्‍यिराङला तेर्किवी, च्‍यिलासिसिन पपा कोन्‍छ्‍योककी ती मिजी तेरुप ओङ ति ङला नाङ्‍सुङ।” 28तमा तिवी खोला “कोन्‍छ्‍योककी नो क्‍यावु लाकातिवा कितुपला ङ्‍यिरा काङ कि गोकिवी?” सिनी टिसुङ। 29तमा खोकी तिवाला “कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप तीला तेपा कितुप ति कोन्‍छ्‍योककी लाका यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 30येलुङ तिवी खोला सिक्‍यासुङ, “ख्‍योरे ङ्‍यिराङला चुका त छ्‍या तेन्‍नी ङ्‍यिरा ती त ल्‍हानी ख्‍युरुङला तेपा कि ज्‍यिकिवी? ख्‍योरे काङ लाका किवी? 31कोन्‍छ्‍योककी सुङगी नाङ्‍ला ‘खोकी देवाच्‍येन नेमा शुब्‍ज्‍याङ पप च्‍यिनी तिवाला स च्‍यिसुङ।’ सिनी टिवु दोके ङ्‍यिरा पगावा हङ्‍गावी याङ दासा पाङ्‍थेरीला मन्‍न सोसुङ।” 32तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बु सिरिन, देवाच्‍येन नेमा शुब्‍ज्‍याङ तेरुप ति मोशा मिन, यिने देवाच्‍येन नेमा ख्‍यिराङला शुब्‍ज्‍याङ टेङ्‍बु नङ्‍गुप ति ङे पपा यिन। 33कोन्‍छ्‍योककी शुब्‍ज्‍याङ ति देवाच्‍येन नेमा वानी जम्‍बुलिङकी मीतिवाला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी नङ्‍गुप ती यिन।” 34तमा तिवी खोला “चोवो, दी शुब्‍ज्‍याङ ति ङ्‍यिराङला नरी नङ्‍नी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 35यिने येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेरुप शुब्‍ज्‍याङ ति ङ राङ यिन। ङे ते वुङ्‍गुपतिवा नाम्‍साङ ल्‍होवा मलङ्‍गिवी, तमा ङला तेपा कितुपतिवा नाम्‍साङ कोम्‍बा मलङ्‍गिवी। 36यिने ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यावु दोके ख्‍यिरा ङला थोङ्‍सिनाङ ङला तेपा माक्‍या। 37ङे पपी ङला चेक तेन नङ्‍गुप मीतिवा तेरी ङे ते वुङ्‍गिवी, तमा ङे ते वुङ्‍गुपतिवाला ङ नाम्‍साङ लोक्‍नी मोतोङ। 38च्‍यिलासिसिन ङ ति ङे नोवा छे ज्‍यितुपला देवाच्‍येन नेमा वावु मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी नोवा छे ज्‍यितुपला वावु यिन। 39ङला तोङ्‍गुप खोकी नोवा ति खोकी ङला चेक तेन नङ्‍गुपतिवा सु साङ मोतोर्शी, यिने जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला तिवा तेरी सेन्‍बु लङ ज्‍यितुपला यिन। 40तमा खोकी पुज्‍युङला ल्‍हानी तीला तेपा कितुपतिवा तेरीकी नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोपुप ति ङे पपी नोवा यिन। तमा जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला ङ तिवा तेरीला सेन्‍बु लङ ज्‍यितिन।”

41येशूकी “ङ देवाच्‍येन नेमा पाम वावु शुब्‍ज्‍याङ यिन।” सिनी सुङ्‍सिमा यहूदीतिवा मुक्‍तम देन्‍दुप छाल्‍सुङ। 42तमा तिवी “दी याङ योसेफकी पुज्‍युङ येशू मिन रो? दीकी पपाआमा याङ दाक्‍पी ङो मेशेवी रो? च्‍यिला दीकी ‘ङ देवाच्‍येन नेमा पाम वावु यिन।’ सिनी सिक्‍यावु यिनाङ?” सिनी सिक्‍यासुङ। 43तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा पर्ला मुक्‍तम मादेन, 44ङला तोङ्‍गुप पपी मीतिवाला ङे ते वुङ्‍गुप सेम माबिन्‍सुङ सिसिन सु साङ ङे ते वुङ मुथुपी, तमा ङे ते वुङ्‍गुपतिवाला ङ जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला सेन्‍बु लोङ्‍यिन। 45‘तेरी मीतिवी कोन्‍छ्‍योककी सुङ नेमा लोप्‍किवी।’ सिनी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी टि वे। सी पपी सुङ ङ्‍येन्‍नी खोकी सुङ्‍गुप सुङ लोप्‍किवे, तिवा तेरी ङे ते वुङ्‍गिवी। 46सी साङ पपाला माथोङ वे, यिने कोन्‍छ्‍योक नेमा वावु तीकी तिराङ पपाला थोङ वे। 47वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, सी ङला तेपा किवे, तीला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी। 48तमा नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेरुप शुब्‍ज्‍याङ ति ङ राङ यिन। 49ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवी दासा पाङ्‍थेरीला मन्‍न सोसिनाङ तिवा शिसुङ। 50यिने देवाच्‍येन नेमा वावु शुब्‍ज्‍याङ ति दुकै यिन, सी दीला सेवे, तिवा नाम्‍साङ मिशिवी। 51ङ ति देवाच्‍येन नेमा पाम वोवु सेन्‍बु वोतुप शुब्‍ज्‍याङ यिन। सी दी शुब्‍ज्‍याङ सेवे, तिवा नाम्‍साङ मिशिवी। ती शुब्‍ज्‍याङ ति ङे जु यिन, तमा ती जुकी जम्‍बुलिङकी मीतिवा तेरीला मिजी तेर्किवी।”

52खोकी तुक सुङ्‍सिमा यहूदीतिवी “दी मी तीकी चुक क्‍यानी खोरो जु दाक्‍पुला स ज्‍यि थुप्‍किवी ताङ?” सिनी खोप्‍राङ पर्ला ताम्‍ङे क्‍यासुङ। 53तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, ख्‍यिरा ङ मी पुज्‍युङकी जु मासोसिन ताङ ङ मी पुज्‍युङकी ठक माथुसिन ख्‍यिराङला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी मोथोपिवी। 54ङे जु साप ताङ ङे ठक थुङ्‍गुपतिवाला ति नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी, तमा जम्‍बुलिङकी तिङ्‍मी तुजेला तिवाला ङ शेप ने सेन्‍बु लोङ्‍यिन। 55च्‍यिलासिसिन ङे जु ति वुतुङ्‍की साप समा यिन, तमा ङे ठक ति वुतुङ्‍की थुङ्‍गुप ति यिन। 56ङे जु साप ताङ ङे ठक थुङ्‍गुप तीकी ङे मुला देकिवी, तमा ङ साङ तीकी मुला देतिन। 57ङोसु ज्‍यु वोतुप ङे पपी ङला ताङ्‍सुङ, तमा ङ खो नेसुर मिजी क्‍योङ्‍गिवी। ती दोके ङला साप तीकी साङ ङ नेसुर मिजी क्‍योङ्‍गिवी। 58ती ति देवाच्‍येन नेमा पाम वावु शुब्‍ज्‍याङ यिन। ती ति ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवी सोसिनाङ शेप समा दोके मिन। दी शुब्‍ज्‍याङ सापतिवाला ति नाम्‍साङ मिशिवी।” 59दी ताम्‍ङेतिवा ति येशूकी कफर्नहुमला वोतुप यहूदी छ्‍योखाङ नाङ्‍ला येन्‍देन नङ्‍गुप पेला सुङ्‍गुप यिन।

लोमातिवा बङीकी येशूला क्‍युन ज्‍यकुप

60ती ताम्‍ङे थोनी येशूकी लोमातिवी पर्ला बङीकी “दी सुङ याङ छासे कले नोक, सी हाक्‍को थुपुप्‍जा?” सिनी सिक्‍यासुङ। 61येशूकी तिवा मुक्‍तम देन्‍दुप हाक्‍कोनी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दी ताम्‍ङेकी ख्‍यिराङला ग्‍येकिवी? 62तुकै यिन्‍सिन ङ मी पुज्‍युङ ति गोमाला खुरुङ वोतुप ते राङ तेक्‍नी डोप थोङ्‍सिन ख्‍यिराङ काङ किवी? 63नाम्‍साङ मिशिवु मिजी नङ्‍गुप ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा यिन, तमा जु ति काङ साङ फेन मोथोवी। ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यावु दी ताम्‍ङे ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा ताङ नाम्‍साङ मिशिवु मिजीकी कोर्ला यिन। 64यिने ख्‍यिरा पर्ला मी ललाइ ति ङला तेपा राङ मिकिवी।” तमा गोमाला नेज्‍युन खोरुङला तेपा मिकिवुतिवा सु सु यिन, तमा क्‍येन तेरुपतिवा सु सु यिन सिनी खोला छ्‍या नोक। 65येशूकी येलुङ दुक सुङ्‍सुङ, “तुक क्‍यानी ङे पपी सेम माबिन्‍सुङ सिसिन सु साङ ङे ते वुङ मुथुपी सिनी ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यावु यिन।”

66खोकी तुक सुङ्‍गुप तप्‍की खोकी लोमातिवा बङीकी खोला क्‍युर ज्‍याक्‍नी ती पेला नेज्‍युन खोला तिङ माङ्‍या। 67तमा येशूकी खोरो लोमा मिरा च्‍यिङ्‍ङीतिवाला “ख्‍यिरा साङ ङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी डोप नो वे?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 68खोकी तुक सुङ्‍सिमा सिमोन पत्रुस तीकी “ओ चोवो, चोवोकी मुला याङ नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेरुप सुङ वे। तुक क्‍यानी ङ्‍यिराङ सी चाला डोप्‍जा? 69चोवो याङ कोन्‍छ्‍योककी चाङ्‍मा वोतुप मी यिन सिनी ङ्‍यिरा तेपा क्‍यानी हाक्‍को वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 70तमा येशूकी तिवाला “काङ ङे ख्‍यिराङ मिरा च्‍यिङ्‍ङीतिवाला राङ पेतुप मिन रो? यिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा पर्ला मिरा च्‍यिक ति शैतान यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 71खोकी दुक सुङ्‍गुप ति सिमोन इस्‍करियोतकी पुज्‍युङ यहूदाकी कोर्ला सुङ्‍गुप यिन, ती ति खोकी लोमा मिरा च्‍यिङ्‍ङी नङगी ति यिन्‍सिनाङ ज्‍युक्‍ला येशूला जिम तेरुप मी यिनोक।