Search form

यूहन्‍ना 6:41

41येशूकी “ङ देवाच्‍येन नेमा पाम वावु शुब्‍ज्‍याङ यिन।” सिनी सुङ्‍सिमा यहूदीतिवा मुक्‍तम देन्‍दुप छाल्‍सुङ।