Search form

यूहन्‍ना 7

येशूकी नुपतिवी खोला तेपा माक्‍यावु

1ती ज्‍युक्‍ला येशू गालील लुङ्‍बाला राङ फार छुर युनी ज्‍युसुङ, च्‍यिलासिसिन यहूदीतिवी खोला सेतुप छलुप तप्‍की खो यहूदिया लुङ्‍बाला फेपुप नो माक्‍या। 2तमा ती पेला यहूदीतिवी बर्केङ जोनी देतुप तुछ्‍येन वुङ्‍ला के नोक। 3ती तप्‍की येशूकी नुपतिवी खोला “च्‍युच्‍यो, दी लुङ्‍बा क्‍युर ज्‍याक्‍नी यहूदिया लुङ्‍बाला फेप, तमा ते देतुप च्‍युच्‍युकी यम्‍बा लोमातिवी साङ च्‍युच्‍युकी क्‍यावु हलेवु लाकातिवा थोङ च्‍यी। 4सी मी यम्‍बी खुरुङला ङो शेशी सिनी नो किवे, ती ति यिप्‍नी लाका मिकिवी। च्‍युच्‍युकी दुका लाकातिवा किवी सिसिन जम्‍बुलिङकी मीतिवा तेरीकी च्‍युच्‍युला ङो शे च्‍यी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 5च्‍यिलासिसिन खोकी नुपतिवी साङ खो कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप यिन सिरुप ति तेपा माक्‍या नोक। 6तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङे तुजे ति मालेप वे, यिने ख्‍यिरा तुजे याङ चो पेला साङ टडिक वे। 7जम्‍बुलिङकी मीतिवी ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍मर कि मुथुपी, यिने ङला याङ ङ्‍यिङ्‍मर किवी, च्‍यिलासिसिन जम्‍बुलिङकी मीतिवी किताङ नालु दुक्‍टा वे सिनी ङे पङ्‍बु बिनिन। 8ख्‍यिराङ ति तुछ्‍येन तेन्‍दुपला ग्‍युक। ङ ति मोडो, च्‍यिलासिसिन ङे तुजे तरोङ साङ मालेप वे।” 9तुक सुङ्‍सिमा खो गालील लुङ्‍बाला राङ ज्‍युसुङ।

येशू तुछ्‍येनला फेपुप

10यिने येशूकी नुपतिवा तुछ्‍येनला गल्‍सिमा खो साङ मीतिवी हाक्‍माकोवा क्‍यानी ती तुछ्‍येनला फेप्‍सुङ। 11ती तुछ्‍येनला यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवी येशूला छोलिन सिरा “ती मी ति कनी नोक?” सिनी टिनोक। 12तमा मी मङ्‍छ्‍योक खोकी कोर्ला ताम्‍ङे बङी क्‍यासुङ। मी ललाइकी “ती ति मी ल्‍यामु यिन।” सिनी सिनोक, तमा ललाइकी “दी याङ मीतिवाला जिनोक जोप मी यिन।” सिनी सिनोक। 13यिने तिवा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवाला ज्‍यिवा लानी खोकी कोर्ला सी साङ मी मिङ्‍गाला ताम्‍ङे अला माक्‍या।

येशूकी तुछ्‍येनला येन्‍देन नङ्‍गुप

14तमा तुछ्‍येनकी तुजे फेका यी सिन्‍सिमा येशू यहूदी ल्‍हङाङला फेप्‍नी तेकी मीतिवाला येन्‍देन लोपुप छाल्‍सुङ। 15खोकी नङ्‍गुप येन्‍देन थोसिमा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवा हलेवा लानी, “दी मी तीकी काङ मालाप सिनाङ चुक क्‍यानी दोजो येन्‍देन शेवु यिनाङ?” सिनी सिक्‍यासुङ। 16तमा येशूकी तिवाला “ङे तेरुप येन्‍देन ति ङरा राङ तेरुप मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप तीकी येन्‍देन यिन। 17चुका मी तीकी कोन्‍छ्‍योककी नोवाला दोके युकिवे, तीकी ङे तेरुप येन्देन ति कोन्‍छ्‍योक नेमा वावु यिनाङ की, ङे राङ तेरुप यिन सिनी हाक्‍कोकिवी। 18खोरो राङ लापुप मी तीकी मीतिवा नेसुर ताङ्‍देन छोल्‍गिवी, यिने खोरुङला तोङ्‍गुप तीला मोवा कितुप नो वोतुप मी ति टेङ्‍बु वे, तीकी काङ साङ जिनोक मोजोवी। 19काङ मोशाकी ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप ठिम बिन्‍दुप मिन रो? यिने ख्‍यिरा पर्ला सु साङ ती ठिमला मेङ्‍येन्‍दिवी। ख्‍यिराङ च्‍यिला ङला सेतुपला छोल्‍गिवी?” सिनी सुङ्‍सुङ। 20खोकी तुक सुङ्‍सिमा मी माङ्‍छ्‍योककी खोला “ख्‍युरुङला र्‍हेन्‍डी ग्‍यम वे। सी ख्‍युरुङला सेतुपला छोल्‍गिनोक?” सिनी सिक्‍यासुङ। 21तमा येशूकी तिवाला दुक सुङ्‍सुङ, “ङे हलेवु लाका यी क्‍यायिन, तमा ख्‍यिराङ तेरी हलेवा क्‍यासुङ। 22मोशाकी ख्‍यिराङला यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु कितुप ठिम बिन वे। वुतुङ के ती ठिम ति मोशाकी बिन्‍दुप मिन, यिने ख्‍यिरा पगावा हङ्‍गावातिवा नेसुर वावु यिन। तुक क्‍यानी ख्‍यिरा ङासोप ङ्‍यिमाला साङ ख्‍यिरा पुज्‍युङतिवाला यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु किनोक। 23ख्‍यिराङ मोशाकी ठिम तेन्‍दुपला ङासोप ङ्‍यिमाला साङ यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु किवी सिसिन ङे ङासोप ङ्‍यिमाला नेर्पु यीकी जु तेरी टेक च्‍यितुप तप्‍की ख्‍यिराङ च्‍यिला ङला ङ्‍यिर्मु किवी? 24ख्‍यिरा मी ङो ल्‍हानी तिराङ ठिम माकी, यिने ठिम टेङ्‍बो की।”

येशू ति ख्रीष्‍ट यिन?

25तमा यरूशलेमकी मीतिवा ललाइकी “यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवी सेतुपला छोलुप ति दी राङ मिन रो? 26ल्हो ताङ, दीकी याङ मी मिङ्‍गाला राङ सुङ लप्‍किनोक, यिन्‍सिनाङ तिवी तीकी तेन्‍दोकला काङ साङ मिसिर्नोक। तिवी दी मी ति वुतुङ के ख्रीष्‍ट यिन सिनी हाक्‍कोते? 27यिने दी मी ति कनी नेसुर वावु यिन सिनी दाक्‍पुला छ्‍या वे। ख्रीष्‍ट फेप्‍सियाङ खो कनी नेसुर फेवु यिन सिनी सी साङ हाक्‍मोकोवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 28ती पेला येशूकी ते यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला येन्‍देन लाप नङ्‍यिन नोक, तमा खोकी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा ङला ङो शे वे, तमा ङ कनी नेसुर वावु यिन सिरुप साङ छ्‍या वे। यिने ङ ङरा नोवाकी राङ वावु मिन। ङला तोङ्‍गुप ति टेङ्‍बु यिन। ख्‍यिरा खोला ङो राङ मेशेवी, 29यिने ङे याङ खोला ङो शेकिवी। च्‍यिलासिसिन ङ खो नेमा वावु यिन, तमा खोकी ङला तङ्‍गुप यिन।” 30येशूकी तुक सुङ्‍सिमा मीतिवी खोला जिम्‍बुप नो क्‍यासुङ, यिने सी साङ खोला जिम माथुप, च्‍यिलासिसिन ती पेला सेक खोकी तुजे मालेप्‍नोक। 31ते वोतुप मीतिवी पर्ला बङीकी खोला तेपा क्‍यासुङ। तमा तिवी सिक्‍यासुङ, “ख्रीष्‍ट फेप्‍सिनाङ दी मी तीकी क्‍यावु हलेवु ततिवा सिनाङ मङ छ्‍या देन्‍गिवी रो?”

येशूला जिम्‍बुप छलुप

32मी मङ्‍छ्‍योककी येशूकी कोर्ला तुका मुक्‍तम तेन्‍दुप ति फरिसीतिवी थोसुङ। तमा ती फरिसीतिवी ताङ कोङ्‍यार छ्‍येतिवी येशूला जिम्‍बुपला ल्‍हङाङ र्‍हेन्‍दुप मक्‍मीतिवा ताङ्‍सुङ। 33तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “तरोङ ङ चेयी पर सेक तिराङ ख्‍यिरा मुला देतिन, तमा ती ज्‍युक्‍ला ङ ङला तोङ्‍गुप तीकी ते लोक्‍नी डोयी। 34ख्‍यिरा ङला छल्‍सिनाङ ङला मेङ्‍येवी। तमा ङ कनी गाल वे, ते ख्‍यिराङ वुङ साङ मुथुपी।” 35तमा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवा खोप्‍राङ नाङ्‍ला च्‍यिककी च्‍यिकला “ला, दी मी ति कनी डोप नो किताङ? दीला दाक्‍पी ठे मुथुपी सिरुप ति काङ यिनाङ? काङ दी मी ति ग्रीककी लुङ्‍बाला टम्‍नी देतुप यहूदीतिवी पर्ला गल्‍नी येन्‍देन तेरुप नो किते की? 36दीकी याङ दाक्‍पुला ‘ख्‍यिरा ङला छल्‍सिनाङ मेङ्‍येवी। तमा ङ कनी गाल वे, ते ख्‍यिराङ वुङ साङ मुथुपी।’ सिक्‍यावु तेन्‍दोक ति काङ यिनाङ?” सिनी सिक्‍यासुङ।

मिजी तेरुप छ्‍यी पुङ

37तमा ती तुछ्‍येनकी तिङ्‍मा ताङ तेरी सिनाङ खक्‍छ्‍येवु ङ्‍यिमाला येशू मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला शेङ्‍नी कशेन थोर ग्‍यप्‍नी दुक सुङ्‍सुङ, “सुला कोम्‍बा लावे, ती ङे चाला वानी ङे बिन्‍दुप ति थुङ। 38सी ङला तेपा किवे, तीकी सेम नेमा कोन्‍छ्‍योककी सुङला टि वोतुप दोके मिजी तेरुप छ्‍यु नरी दोल्‍गितो।”* 39खोकी तुक सुङ्‍गुप ति खोला तेपा कितुपतिवाला ज्‍युक्‍ला थोपुप कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी कोर्ला सुङ्‍गुप यिन। ती पेला सेक कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा मीतिवाला माथोप्‍नोक, च्‍यिलासिसिन येशू ती पेला सेक देवाच्‍येन ने तेक्‍नी खोला मोवा माङ्‍येवु तप्‍की यिन।

मीतिवी पर्ला ताम्‍ङे माडिकुप

40खोकी तुक सुङ्‍गुप थोनी मीतिवा ललाइकी “दी याङ वुतुङ के कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप लुङ्‍तेम्‍बा राङ यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 41तमा ललाइकी “दी याङ ख्रीष्‍ट यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। यिने ललाइकी “काङ ख्रीष्‍ट ति गालील नेसुर वुङ्‍गिवी रो? 42कोन्‍छ्‍योककी सुङला ख्रीष्‍ट याङ ग्‍येल्‍वु दाऊदकी गिपा नेसुर गितो, तमा दाऊदकी युल बेथलेहेमला क्‍येकितो सिनी सुङ्‍गुप मिन रो?” सिनी सिक्‍यासुङ।* 43दुक राङ क्‍यानी येशूकी तेन्‍दोकला मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला ख्‍ये पेनोक। 44तमा तिवी पर्ला ललाइकी येशूला जिम्‍बुप छल्‍सिनाङ सी साङ खोला जिम माथुप।

यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवी येशूला तेपा माक्‍यावु

45तमा ल्‍हङाङ र्‍हेन्‍दुप मक्‍मीतिवी येशूला जिम माथुप्‍नी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ फरिसीतिवी चाला लोक्‍नी वासिमा तिवी ती मक्‍मीतिवाला “ख्‍यिरा च्‍यिला तीला जिम्‍नी टि माङु?” सिनी टिसुङ। 46तमा तिवी “ती मी दोके ताम्‍ङे लपुप ति त सेक सु साङ मिन्‍दुक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 47तमा फरिसीतिवी तिवाला “ख्‍यिराङ साङ तीकी जिनोक जोवु ताम्‍ङेला शोर्सुङ? 48ङ्‍यिरा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवा याङ्‍ना फरिसीतिवी पर्ला मी मिरा च्‍यिककी साङ तीला तेपा क्‍यासुङ रो? 49ती ठिम काङ साङ हाक्‍मोकोवु मी माङ्‍छ्‍योकतिवाला कोन्‍छ्‍योककी मोताप सुकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 50तमा ते वोतुप फरिसीतिवी पर्ला गोमाला येशूला ठेतुपला खोकी चाला गलुप निकोदेमस नोक। 51तीकी तिवाला “काङ दाक्‍पी ठिमला याङ गोमाला ती मी तीकी ख नेमा माथोवा क्‍यानी ताङ तीकी काङ क्‍या वे, ती हाक्‍माकोवा क्यानी तीला क्‍येन तेर्किवी रो?” सिनी सिक्‍यासुङ। 52तमा तिवी निकोदेमसला “काङ ख्‍युरुङ साङ गालीलकी मी यिन? ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी सुङ ल्‍यामो क्‍यानी लोप। तुक क्‍यासिन गालील लुङ्‍बा नेसुर कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा मेङ्‍गिवी सिरुप ति हाक्‍कोकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 53ती ज्‍युक्‍ला ती तेरी मीतिवा दाक दाक्‍पी खाङ्‍बा लोक्‍नी गाल्‍सुङ।