Search form

यूहन्‍ना 7:41

41तमा ललाइकी “दी याङ ख्रीष्‍ट यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। यिने ललाइकी “काङ ख्रीष्‍ट ति गालील नेसुर वुङ्‍गिवी रो?