Search form

यूहन्‍ना 8

शम्‍डेन कितुप पुम्‍पेजाला जिम्‍नी टि वावु

1तमा येशू जैतुन पम्‍दोकला फेप्‍सुङ। 2ती सला टोपला टेताङ खो लोङ यहूदी ल्‍हङाङला फेप्‍सिमा मीतिवा खोकी गारी गुरीला जोम्‍सुङ। तमा खो तिवी पर्ला ज्‍युनी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ लाप नाङ्‍सुङ। 3ती पेला राङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवी शम्‍डेन कियी वोतुप पुम्‍पेजा यीला जिम्‍नी येशूकी चाला टि वासुङ, तमा तीला तेरी मीतिवी दोङ्‍ला लानी दे च्‍यिसुङ। 4तमा तिवी येशूला “गेकेन, दी पुम्‍पेजा ति शम्‍डेन कियी वोतुप पेला जिम्‍नोक। 5मोशाकी ठिमला दुका पुम्‍पेजातिवाला दो पोप्‍नी से गोकिवी सिनी क बिन वे। त गेकेनकी काङ सुङ्‍गिवी?” सिनी टिसुङ। 6तिवी दुक सिनी टिवु ति येशूला खोक्‍पा ल्‍हानी खोकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङेला क्‍येन तेरुपला यिन। यिने येशूकी कुक क्‍यानी सला लाक्‍पी थेप्‍तोक थ्‍वोनी टिसुङ। 7तमा तिवी खोला टिवु ति टितोक क्‍यासिमा खो शेङ्‍नी तिवाला “ख्‍यिरा पर्ला सु दिक्‍छेन मेवे, तीकी गोमाला राङ दी पुम्‍पेजाला दो पोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। 8तुक सुङ्‍सिमा खोकी येलुङ कुक क्‍यानी सला लाक्‍पी थेप्‍तोक थ्‍वोनी टिसुङ। 9ती ताम्‍ङे थोसिमा गोमाला गावागामातिवा नेसुर गो चुनी मी नाज्‍युङतिवा सेक तेरी रे ताङ रे क्‍यानी गाल्‍सुङ, तमा ते येशू तिराङ लुसुङ। ती पुम्‍पेजा ति तुक राङ लानी देनोक। 10तमा येशूकी शेङ्‍नी ती पुम्‍पेजा तीला “ओ नुमो, तिवा कनी गाल? सी साङ ख्‍युरुङला ठिम माक्‍या?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। 11तमा ती पुम्‍पेजा तीकी “मिन, चोवो, सी साङ माक्‍या।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा येशूकी तीला “ङ साङ ख्‍युरुङला ठिम मिकी। ख्‍युरुङ ग्‍युक, तमा तफेन्‍ला येलुङ दिक्‍पा माकी।” सिनी सुङ्‍सुङ।

येशू जम्‍बुलिङकी वोसिर यिन

12येलुङ येशूकी मीतिवाला “ङ जम्‍बुलिङकी मीतिवाला मिजी तेरुप वोसिर यिन। ङला तिङ्‍योकुपतिवा तफेन्‍ला नक्‍तोमीला मुयुकिवी, यिने तिवाला मिजी तेरुप वोसिर थोप्‍किवी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 13ती ताम्‍ङे थोनी फरिसीतिवी “ख्‍युरुङ ख्‍योरो कोर्ला राङ पङ्‍बु तेर्किनोक, तुक क्‍यानी ख्‍योरो पङ्‍बु ति टेङ्‍बु मिन।” सिनी खोला सिक्‍यासुङ। 14तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङे ङरा कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍सिनाङ ङे पङ्‍बु ति टेङ्‍बु वे, च्‍यिलासिसिन ङ कनी नेमा वावु ताङ कनी डिवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे। यिने ख्‍यिराङला ङ कनी नेमा वावु ताङ कनी डिवी सिरुप ति छ्‍या मे। 15ख्‍यिराङ ति मीतिवी नासाम नेसुर ठिम तोङ्‍गिवी, यिने ङ याङ सुला साङ ठिम मोतोङ्‍गिवी। 16यिने दोजो ङे मीतिवाला ठिम ताङ्‍सिनाङ ङे तङ्‍गुप ठिम ति टेङ्‍बु वे। च्‍यिलासिसिन ङ च्‍यिकला राङ ठिम तोङ्‍गुप मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप पपा ङे मुला राङ ठिम कियी वे। 17ख्‍यिरा ठिमला साङ ‘मिरा ङ्‍यीकी पङ्‍बु बिन्‍सिन ती पङ्‍बु ति टेङ्‍बु वे।’ सिनी टि वे।* 18ङे थोक्‍ला ङरा राङ पङ्‍बु तेर्किवी, तमा ङला तोङ्‍गुप पपी साङ ङे थोक्‍ला पङ्‍बु नङ्‍गिवी।” 19तमा तिवी खोला “ख्‍योरो पपा ति कनी वे?” सिनी टिसुङ। तमा येशूकी तिवाला “ख्‍यिरा ङला साङ ङो माशे, ङे पपाला साङ ङो माशे। दोजो ख्‍यिरा ङला ङो शेसिन ङे पपाला साङ ङो शेवुजा।” सिनी सुङ्‍सुङ। 20दी ताम्‍ङे ति येशूकी यहूदी ल्‍हङाङला येन्‍देन नङ्‍यिन वोतुप पेला ते वोतुप बुल्‍वा बुलुप गाम ज्‍यकुप दासाला सुङ्‍गुप यिन। यिने ती पेला सी साङ खोला माजिम्‍नोक, च्‍यिलासिसिन खोकी तुजे ति तरोङ साङ मालेप्‍नोक।

ङ डोप ते ख्‍यिराङ डो मुथुपी सिनी येशूकी सुङ्‍गुप

21येलुङ येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ डोयी वोतो, तमा ख्‍यिरा ङला छोल्‍गितो, तमा ख्‍यिराङ ति ख्‍यिरा क्‍यावु दिक्‍पाला राङ शिवितो। ङ कनी गाल्‍वे, ते ख्‍यिराङ वुङ मुथुप्‍तो।” 22ती थोनी यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवी “तीकी ‘ङ कनी गाल्‍वे, ते ख्‍यिराङ वुङ मुथुप्‍तो।’ सिनी सिनोक। दीकी तेन्‍दोक ति खोरुङ राङ शेपला यिन्‍दे?” सिनी सिक्‍यासुङ। 23तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ति मलाकी ति यिन, यिने ङ ति यायु नेमा वावु यिन। ख्‍यिराङ ति दी जम्‍बुलिङकी मी यिन, यिने ङ ति दी जम्‍बुलिङकी मी मिन। 24तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ ति ख्‍यिरा क्‍यावु दिक्‍पाला राङ शिवितो सिनी ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यावु यिन। दोजो ख्‍यिरा ‘ङ सु यिन, ती राङ यिन।’ सिरुप तीला तेपा माक्‍यासिन ख्‍यिराङ ख्‍यिरा दिक्‍पाला राङ शिवितो।” 25तमा तिवी खोला “ख्‍युरुङ सु यिन?” सिनी टिसुङ। येशूकी “ङ सु यिन सिनी थल्‍मा नेज्‍युनी ख्‍यिराङला सिक्‍यावु ति यिन। 26ख्‍यिरा थोक्‍ला ङे ताम्‍ङे कितुप ताङ ठिम कितुप याङ बङी वे, यिने ङला तोङ्‍गुप ति वुतुङ के टेङ्‍बु वे। ङ ति ङला तोङ्‍गुप तीकी नेमा थोवु ताम्‍ङे तिराङ जम्‍बुलिङकी मीतिवाला लपिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 27खोकी ती ताम्‍ङे ति पपा कोन्‍छ्‍योककी कोर्ला सुङ्‍गुप यिन सिनी तिवी हाक्‍माको। 28ती तप्‍की येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा ङ मी पुज्‍युङला येर देकुप पेला ‘ङ सु यिन, ती राङ यिन’ सिरुप ताङ ङरा राङ काङ माक्‍यावा क्‍यानी पपी ङला काङ सुङ्वे, ती दोके ङे तेरी सिक्‍यावु यिन सिरुप ति ख्‍यिरा हाक्‍कोकितो। 29ङला तोङ्‍गुप ति ङे मुला ज्‍यु वे। खोकी ङला च्‍यिक राङ क्‍युन माज्‍याक वे, च्‍यिलासिसिन ङ नरी खोला गा लङ्‍गुप लाका कितिन।” 30खोकी तुक सुङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा थोनी मीतिवा बङीकी खोला तेपा क्‍यासुङ।

टेङ्‍बुकी ख्‍यिराङला थर ज्‍यिकिवी

31तमा येशूकी खोला तेपा कितुप यहूदीतिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ङे येन्‍देनला लुसुङ सिसिन ख्‍यिराङ वुतुङ के ङे लोमातिवा यिनो। 32तमा ख्‍यिरा टेङ्‍बुकी कोर्ला हाक्‍कोकितो, तमा ती टेङ्‍बुकी ख्‍यिराङला पि तोङ्‍गितो।” 33ती थोसिमा तिवी खोला “ङ्‍यिराङ याङ अब्राहामकी गिपा यिन, त सेक ङ्‍यिराङ सी योक्‍पु साङ माच्‍युङ, यिने ख्‍योरे च्‍यिला ङ्‍यिराङला पि तोङ्‍गितो सिनी सिक्‍यावु यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। 34तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, दिक्‍पा कितुप ति दिक्‍पाकी योक्‍पु यिन। 35योक्‍पु ति नरी ज्‍यिन्‍दाककी खाङ्‍बाला मुलुवी, यिने ज्‍यिन्‍दाककी पुज्‍युङ ति नरी लुकिवी। 36तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी पुज्‍युङकी ख्‍यिराङला पि तोङ्‍गिवी सिसिन ख्‍यिराङ वुतुङ के पितोङ्‍गिवी। 37ख्‍यिराङ अब्राहामकी गिपा यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे। यिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा ङला सेतुप छोल्‍गिवी, च्‍यिलासिसिन ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा सेमला मोज्‍योकिवी। 38ङ ङे पपा नेसुर थोङ्‍गुप ति ख्‍यिराङला लपिन, यिने ख्‍यिराङ ति ख्‍यिरा पपा नेसुर थोवु दोके राङ किवी।”

ख्‍यिरा पपा ति डे यिन

39तमा तिवी येशूला “ङ्‍यिरा पपा याङ अब्राहाम यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दोजो ख्‍यिराङ वुतुङ के अब्राहामकी गिपा यिन्‍सिन अब्राहामकी काङ किवे, ख्‍यिरा साङ तुकै राङ कितुप्‍जा। 40ङे ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योक नेमा थोवु सुङ टेङ्‍बु ति सिक्‍यायी, यिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा ङला सेतुप छोल्‍गिनोक। अब्राहामकी याङ तुकै माक्‍या। 41ख्‍यिरा पपी काङ किवे, ख्‍यिरा साङ तुकै राङ कियी वे।” सिनी सुङ्‍सुङ। येलुङ तिवी खोला “ङ्‍यिराङ याङ शम्‍डेन क्‍यानी क्‍येवु मिन। ङ्‍यिरा पपा याङ कोन्‍छ्‍योक च्‍यिक राङ यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ।

शैतानकी गिपा

42येलुङ येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दोजो कोन्‍छ्‍योक ति ख्‍यिरा पपा यिन्‍सियाङ ख्‍यिरा ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप्‍जा, च्‍यिलासिसिन ङ कोन्‍छ्‍योक नेमा वानी तन्‍दा दे राङ वे। तमा ङ ङराङ वावु मिन, यिने खोकी ङला ताङ्‍सुङ। 43ख्‍यिराङ च्‍यिला ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेला हाक्‍मोकोवी? ती ति ख्‍यिरा ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङे ख्‍यिरा ङ्‍येन मुथुपी। 44ख्‍यिराङ ति ख्‍यिरा पपा शैतानकी गिपा यिन। ख्‍यिरा पपी काङ सिक्‍यावे, ख्‍यिराङ साङ तुक राङ कितुप नो किवी। ती शैतान ति थल्‍मा नेज्‍युनी शेन्‍बा यिन। तीकी नाम्‍साङ टेङ्‍बुला ङ्‍याम मिकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी सेमला काङ साङ टेङ्‍बु मे। तीकी जिनोक जोप पेला खोरो किताङ नालुला राङ जिनोक जेवी, च्‍यिलासिसिन ती ति जिनोक्‍पा यिन, तमा तेरी जिनोककी पपा यिन। 45ङे ख्‍यिराङला ताम्‍ङे टेङ्‍बु सिक्‍यायिन, तुक क्‍यानी ख्‍यिरा ङे ताम्‍ङेला मेङ्‍येन्‍दिवी। 46ख्‍यिरा पर्ला सी ङला दिक्‍पा वे सिनी तेन्‍तेन कि थुप्‍किवी रो? ङे ताम्‍ङे टेङ्‍बु लाप्‍सिन ख्‍यिरा च्‍यिला ङला तेपा मिकिवी? 47सु कोन्‍छ्‍योककी गिपा नोके, तीकी खोकी सुङला ङ्‍येन्‍गिवी। ख्‍यिराङ ति खोकी सुङला मेङ्‍येन्‍दिवी, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी गिपा मिन्‍दुप तप्‍की यिन।”

येशू अब्राहाम सिनाङ गोमाला के वे

48तमा यहूदीतिवी येशूला “ङ्‍यिरा ख्‍युरुङ सामरी यिन, तमा ख्‍युरुङला डे ग्‍यप्‍नोक सिनी सिक्‍यावु ति टेके मिन रो?” सिनी सिक्‍यासुङ। 49तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “मिन, ङला डे ग्‍यपुप मिन, यिने ङ ङे पपाला ताङ्‍देन कितिन। यिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा याङ ङला मो बेप्‍किवी। 50ङ ङरा थोक्‍ला राङ मीतिवी नेमा ताङ्‍देन मोछोल, यिने ङे थोक्‍ला ताङ्‍देन छोलुप ताङ ठिम कितुप ति च्‍यिक वे। 51वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, सु ङे सुङला ङ्‍येन्‍गिवे, ती ति नाम्‍साङ मिशिवी।”

52तमा यहूदीतिवी येशूला सिक्‍यासुङ, “त ख्‍युरुङला वुतुङ के डे ग्‍यप्‍नोक सिनी ङ्‍यिरा तेन्‍तेन हाक्‍कोसुङ। अब्राहाम साङ शिसुङ, कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा साङ शिसुङ, यिने ख्‍योरो याङ ‘ङे सुङ ङ्‍येन्‍दुपतिवा नाम्‍साङ मिशिवी।’ सिनी सिनोक। 53काङ ख्‍युरुङ शिनी गलुप दाक्‍पी पगावा अब्राहाम सिनाङ छ्‍ये यिन रो? खो साङ शिसुङ, कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा साङ शिसुङ। ख्‍युरुङ ति खुरुङला राङ सु यिन सिनी नासाम तोङ्‍गिवी?” 54तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “दोजो ङे ङराङला मोवा छलुप यिन्‍सिन ती मोवा ति तेर्मे यिन। ङला मोवा ङ्‍ये ज्‍यितुप ति ङे पपा यिन। खो ति ख्‍यिरा रङगी कोन्‍छ्‍योक सिनी सिक्‍यावु ति यिन। 55ख्‍यिरा खोला ङो माशे वे, यिने ङे याङ खोला ङो शे वे। दोजो ङे खोला ङो माशे वे सिनी सिक्‍यासिन ङ साङ ख्‍यिराङ दोके जिनोक्‍पा च्‍युङ्‍गिवी। यिने ङे खोला ङो शे वे, तमा खोकी सुङला ङ्‍येन्‍गिवी। 56ख्‍यिरा पगावा अब्राहामकी ङ वुङ्‍गुप तुजे ल्‍हाप नोनी सेमला छासे गा लासुङ, तमा तीकी ङ वुङ्‍गुप ति ल्‍हानी गा क्‍यासुङ।” 57तमा तिवी खोला दुक सिक्‍यासुङ, “काङ ख्‍युरुङ लो खाल ङ साङ मालेपाला के चुक क्‍यानी अब्राहामला थोङ्‍सुङ सिनी सिवी?” 58तमा येशूकी तिवाला “वुतुङ के ङ ख्‍यिराङला सिरिन, अब्राहाम क्‍येप सिनाङ गोमाला के ङ वोतुप यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 59खोकी तुक सुङ्‍सिमा तिवी दो लानी खोला बेपुप छाल्‍सुङ। यिने येशू यिप्‍नी ते यहूदी ल्‍हङाङ नेसुर थेन्‍नी पाङ्‍ला फेप्‍सुङ।