Search form

यूहन्‍ना 8:13

13ती ताम्‍ङे थोनी फरिसीतिवी “ख्‍युरुङ ख्‍योरो कोर्ला राङ पङ्‍बु तेर्किनोक, तुक क्‍यानी ख्‍योरो पङ्‍बु ति टेङ्‍बु मिन।” सिनी खोला सिक्‍यासुङ।